Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Državna sekretarka mag. Strniša o prizadevanjih za ohranitev avtohtonih sort

Ljubljana, 30. 5. 2017 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je danes udeležila okrogle mize o pomenu ohranjanja slovenskih avtohtonih sort. Te so naša kulturna in naravna dediščina, pomembno prispevajo k biotski pestrosti in prehranski varnosti, so prilagojene našim pridelovalnim razmeram in so nam zaradi značilnih okusov blizu. Udeleženci okrogle mize so se strinjali, da je treba v prizadevanjih za ohranjanje naših starih sort stopiti skupaj in delovati v smeri spodbujanja pridelave avtohtonih sort tako za seme kot pridelek. Sorte se namreč ohranijo le, če jih vzdržujemo, sejemo in uživamo.

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša je na okrogli mizi izpostavila, da si tako ministrstvo kot stroka prizadevata za pripravo celovitejšega seznama lokalnih sort, ki izhajajo iz avtohtonih in tradicionalnih genskih virov. To je pomembno tako s stališča ohranjanja genskega materiala na različnih ravneh kot tudi s stališča prilagojenosti sort lokalnim razmeram, kar je ob spreminjajočem se podnebju vse pomembnejše. Trenutno je del teh sort uvrščenih na seznam rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija. Seznam se spreminja glede na status vpisa sorte v Sortno listo in njeno ogroženost in je določen v Uredbi o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za ohranjanje in izboljševanje ekosistemov ter blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam. Ti ukrepi se izvajajo v Programu razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 in urejajo možnost finančne podpore za ohranjanje rastlinskih genskih virov v kmetijstvu, ki se nanaša na ohranjanje avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin v pridelavi.  Da bomo v Sloveniji ohranjali naše sorte in da se bodo za pridelavo odločali tudi večji pridelovalci pa sta v prihodnje ključna tudi krepitev ter prenos znanja ter povezovanje in sodelovanje vseh deležnikov ter promocija vse do potrošnika.

 

Trenutno v okviru CRP (Ciljni raziskovalni programi) poteka projekt »Ogroženost lokalnih sort zaradi genske erozije in njihova vrednost za pridelavo in uporabo«. Njegov glavni namen je priprava sistema določanja ogroženosti lokalnih sort, s pomočjo katerega bo nato za prihodnji program razvoja podeželja, od leta 2021 dalje, pripravljen seznam sort, ki jim grozi, da bodo izgubljene za kmetovanje. Sorte, ki bodo vključene v ta seznam, bodo vse avtohtone domače in udomačene tuje sorte, ki trenutno imajo vzdrževalce, ne bo pa tistih, ki trenutno niso »žive« oziroma jih nihče ne vzdržuje, lahko pa bi jih v prihodnje obudili. Tak seznam bo uporaben tako za izvajanje ukrepov programa razvoja podeželja kot tudi za druge namene ohranjanja avtohtonih sort. 

 

Za ohranjaje avtohtonih sort je pomembno vzdrževanje kakovostnega semena oziroma genskega materiala. Za to skrbi Slovenska rastlinska genska banka. Njene naloge so zbiranje in evidentiranje avtohtonega genskega materiala, vključno s starimi domačimi ali udomačenimi sortami kmetijskih rastlin, ocenjevanje in vrednotenje zbranega genskega materiala po mednarodnih merilih, hranjenje in obnavljanje vzorcev zbranega genetskega materiala ter razmnoževanje in izmenjava genskega materiala. Najdragocenejši vir v vsaki genski banki predstavljajo avtohtone  domače sorte ali populacije, ki so s svojo gensko raznolikostjo in prilagodljivostjo danim talnim in podnebnim razmeram predstavljajo dober vir za žlahtnjenje, hkrati pa predstavljajo pomemben narodov zaklad, ki ga je treba ohraniti. 

 

Za ohranjanje avtohtonih sort je pomembno, da jih vzdržujemo na trgu, ohranjamo kalivost njihovega semena, Z vzdrževalno selekcijo se sorta ohranja z vsemi njenimi poglavitnimi lastnostmi, po katerih je bila prepoznavna že od prvega opisa.  

 

Na okrogli mizi je bilo izpostavljeno tudi zagotavljanje kakovosti semenskega materiala kmetijskih rastlin, za katerega je pristojna Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki skrbi tudi za uradni seznam sort kmetijskih rastlin oziroma nacionalno sortno listo. Vanjo so vpisane sorte kmetijskih rastlin, za katere je vpis zakonsko obvezen in se tržijo na območju EU. 

 

Sogovorci na okrogli mizi so se strinjali, da zavedanje o ohranjanju avtohtonih sort narašča. Kakovosten semenski material, obujanje edinstvenih avtohtonih sort, finančne spodbude za pridelovalce vplivajo na preporod pridelovanja, shranjevanja in samooskrbe s semenom predvsem vrtičkarjev, ekoloških ter malih pridelovalcev. Različni projekti pa pomembno prispevajo k povezovanju na tem področju, ozaveščanju kupcev o pomenu avtohtonih sort in prepoznavanju njihovih prednosti ter spodbujajo tako pridelavo kot potrošnjo slovenskih sort vrtnin, ki so jih cenili že naši predniki in jih tako tudi ohranjamo za prihodnje rodove.  

 

*  *  *