Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

158. seja Vlade RS

Ljubljana, 30. 11. 2017 - Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela šest točk z delovnega področja MKGP.

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Uredba je nadgradnja Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014–2020, ki je bila sprejeta aprila letos. S to dopolnitvijo uredbe se bosta lahko začela izvajati še dva podukrepa iz ukrepa Sodelovanje, in sicer podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij ter podukrep Okolje in podnebne spremembe. Ukrep Sodelovanje sicer podpira raznovrstne oblike sodelovanja, s katerimi bo akterjem na podeželskih območjih omogočeno lažje premagovanje ekonomskih, okoljskih in drugih omejitev, s katerimi se ti soočajo zaradi razdrobljenosti in nepovezanosti.

 

V Uredbi so določene vrste podukrepov, namen podpore, upravičenci, upravičeni stroški, pogoji za dodelitev sredstev, merila za ocenjevanje vlog, pogoji za izplačilo sredstev, finančne določbe ter skupne določbe za izvajanje vseh štirih podukrepov, ki jih je RS predvidela v PRP 2014–2020, in sicer: 

– podukrep Vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov, katerega namen je povečati sodelovanje v kmetijskem sektorju in vzdolž agro-živilske verige z vzpostavljanjem in razvijanjem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov; 

– podukrep Diverzifikacija dejavnosti na kmetiji, katerega namen je raziskati socialni vidik možne diverzifikacije dejavnosti na kmetiji s spodbujanjem projektov sodelovanja med kmetijskimi gospodarstvi in pravnimi osebami, ki opravljajo dejavnost na področju izobraževanja, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva ali humanitarne dejavnosti, socialnimi in invalidskimi podjetji ter drugimi pravnimi osebami;

– podukrep Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij, katerega namen je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva ter prenos znanj v prakso;

– podukrep Okolje in podnebne spremembe, katerega namen je razvoja rešitev, namenjenih zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju in blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu ter prenosu teh znanj v prakso. 

 

Uredba o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz PRP 2014–2020 je podlaga za izvajanje javnih razpisov iz PRP 2014–2020 in črpanje sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Ta Uredba med drugim tudi daje podlago za pričetek izvajanja pristopa Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP).

 

Ukrep Sodelovanje se s finančno perspektivo 2014–2020 na ravni EU uvaja prvič in je eden od najbolj izpostavljenih ukrepov na področju politike razvoja podeželja. 

 

*    *    *

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020.

 

Predlog Uredbe je sprejet zaradi pričakovane potrditve specifikacije za sadje in predelane izdelke iz sadja v okviru nacionalne sheme kakovosti izbrana kakovost. Potrditev specifikacij pomeni, da se ta nacionalna shema kakovosti v RS lahko začne izvajati, s tem pa so izpolnjeni pogoji, da pri podukrepu M03.1 vključimo nove upravičene proizvode sadje in predelani izdelki iz sadja v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost. Z vključitvijo novih proizvodov bomo v okviru podukrepa M03.1 podprli tudi upravičence iz sektorja sadjarstvo in jim na tako povrnili stroške, nastale z vključitvijo v shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme. 

 

Pričakovani rezultati spremembe so povečanje obsega proizvodnje in trženja proizvodov iz sektorja sadjarstvo, boljše vključevanje v agroživilske verige prek shem kakovosti in dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom iz sektorja sadjarstvo. Poleg navedene dopolnitve sprememba vključuje še uvedbo sklopov glede na vrsto upravičenca, ki je potrebna zaradi omejene količine sredstev in velikega zanimanja za razpisana sredstva. 

 

V uredbi je po spremembi tudi jasneje opredeljeno obdobje trajanja obveznosti, kar je bilo potrebno urediti na podlagi revizijskega priporočila. Zaradi nekaterih pomanjkljivosti, ki smo jih zaznali v prvem javnem razpisu, in pripomb socialnih partnerjev se je spremenila tudi vsebina meril, kjer bomo pri individualnem certificiranju poleg sodelovanja v organizacijah proizvajalcev dodatno točkovali še vključitev v ostale oblike proizvodnega sodelovanja in pogodbenega povezovanja (npr.: zadruge, agrarne skupnosti, gospodarsko – interesna združenja), pri pravnih osebah, pa bomo pri merilih upoštevali tudi lego kmetijskih površin njihovih članov v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost. V uredbi se je povečala tudi razpoložljiva količina sredstev, namenjenih temu podukrepu. V okviru spremembe uredbe je dodana tudi omejitev glede dvojnega financiranja za različne upravičene proizvode v okviru upravičene sheme kakovosti izbrana kakovost. 

 

** *

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Uredba določa, da morajo imeti upravičenci, ki so v letu 2017 (prvo leto trajanja obveznosti) prvič v kontroli ekološkega kmetovanja, individualni načrt preusmeritve kmetijskega gospodarstva iz konvencionalne pridelave v ekološko izdelan najpozneje do 15. marca 2018, in ne do 20. decembra tekočega leta, kot velja zdaj. Posledično Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja prevzame podatke o izdelanih individualnih načrtih preusmeritve kmetijskih gospodarstev za leto 2017 za posamezna kmetijska gospodarstva iz evidence izobraževanja najpozneje 5. aprila 2018, in ne 1. februarja naslednjega leta, kot določa veljavna uredba.

 

Ker so nekatere zahteve ukrepa KOPOP enake praksam zelene komponente v okviru površin z ekološkim pomenom, ki se izvajajo v skladu s predpisom, ki ureja sheme neposrednih plačil, se zaradi preprečitve dvojnega financiranja plačila za te zahteve lahko dodelijo le za površine, ki presegajo zahtevani minimalni skupni obseg površin z ekološkim pomenom. Zaradi spremembe šifranta kmetijskih rastlin, za katere se lahko uveljavljajo podpore za ukrep KOPOP, je treba nabor zahtev ukrepa KOPOP, pri katerih nastaja podvajanje plačil pri kombinaciji s površinami z ekološkim pomenom, dopolniti.

 

** *

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2018 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki veljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije. 

 

Vlada RS podpira predlog uredbe. Predlog uredbe zadeva med drugim tudi slovensko ribištvo, saj omejuje skupni ulov malih pelagičnih staležev (sardele in sardona) v Jadranskem morju na ravni iz leta 2014. 

 

Glede slovenskega ribištva predlog navaja, da je ob upoštevanju posebnosti slovenske flote in njenega zanemarljivega vpliva na staleže malih pelagičnih vrst primerno ohraniti obstoječe vzorce ribolova in slovenski floti omogočiti dostop do minimalne količine malih pelagičnih vrst. Predlog zato ohranja rezervacijo za slovenske ribiče na ravni 300 ton letnega ulova sardele in sardona skupaj. 

 

** *

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu uredbe Sveta o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za izračun dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 1999/2000 in o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2000/2001. Vlada podpira predlog uredbe.

 

Namen te uredbe je retroaktivno določiti proizvodne dajatve za sladkor za tržni leti od 1999/2000 do 2000/2001, preračunane na podlagi metodologije, ki jo je pojasnilo Sodišče.

 

V skladu s skupno ureditvijo trgov v sektorju sladkorja, ki je veljala do leta 2006, so proizvajalci sladkorja plačevali dajatve, vendar so 60 % navedenih stroškov pokrili pridelovalci sladkorne pese, tako da so jim plačevali nižje zneske za sladkorno peso. V Uredbi (ES) 2038/1999 je bilo določeno, da morajo v primeru zneskov dajatev, določenih pod najvišjo vrednostjo za dajatve A ali B (tj. 2 % in 37,5 % intervencijske cene za beli sladkor), proizvajalci sladkorja prodajalcem sladkorne pese plačati 60 % razlike med najvišjim zneskom zadevne dajatve in zneskom zaračunane osnovne dajatve ali dajatve B. 

Evropsko Sodišče je ugotovilo, da je Komisija naredila napako pri izračunu letnih dajatev, določenih za zadevno obdobje v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2038/1999. Ugotovilo je, da metoda, ki jo je Komisija v Uredbi Komisije (ES) št. 2267/2000 z dne 12. oktobra 2000 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve in koeficienta za izračun dodatne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 1999/2000 in Uredbi Uredba Komisije (ES) št. 1993/2001 z dne 11. oktobra 2001 o določitvi zneskov za proizvodne dajatve v sektorju sladkorja za tržno leto 2000/2001 uporabila za določitev dajatev, ni bila pravilna, saj je privedla do precenjenih nepokritih stroškov in posledično do čezmerne finančne obremenitve proizvajalcev sladkorja. Sodba je pustila pravno praznino glede točnega zneska dajatev za tržni leti 1999/2000 in 2000/2001, zato je treba v skladu s sodbo, dajatve za ta tržna leta z retroaktivnim učinkom nadomestiti z novimi, izračunanimi v skladu z metodo, ki jo je potrdilo Sodišče.

 

Predlog uredbe kot korektivni pravni akt določa spremembo zneskov, ki jih morajo proizvajalci sladkorja plačati prodajalcem sladkorne pese. Prodajalcem sladkorne pese bo treba vrniti le razliko med starimi in novimi zneski.

 

Sprememba proizvodnih dajatev za sladkor za tržni leti 1999/2000 in 2000/2001 bo pomenila negativni popravek v višini 116.318.466 EUR, ki bo krit iz lastnih virov proračuna EU. Poleg navedenega zneska bi države članice lahko od Komisije zahtevale povračilo obresti, ki so jih plačale v skladu s svojo nacionalno zakonodajo v zvezi s povračilom presežnih dajatev, prejetih za zadevna leta. Navedeni stroški zadevnih držav članic se ločeno plačajo iz proračuna EU na podlagi predložitve ustreznega dokazila o plačilu.

 

** *

 

Vlada RS je sklenila z družbo Slovenski državni gozdovi, d. o. o., Dodatek št. 2 k Pogodbi o upravljanju gozdov v lasti Republike Slovenije št. 2330-16-000113.

Z Dodatkom št. 2 k Pogodbi stranki urejata medsebojna razmerja v zvezi z upravljanjem državnih gozdov na območju kulturnih spomenikov državnega pomena v Kočevskem Rogu. 

Iz javnih evidenc Geodetske uprave RS izhaja, da so območja kulturnih spomenikov po dejanski rabi gozdna zemljišča na katerih niso evidentirane stavbe – objekti kulturnih spomenikov. Družba bo takoj začela z vsemi potrebnimi postopki in aktivnostmi, na podlagi katerih bo predlagala vpis objektov kulturnih spomenikov (objektno spremembo).

Družba se zavezuje, da bo na nepremičninah, na katerih se nahajajo objekti kulturnih spomenikov, kjer RS ni v celoti zemljiškoknjižni lastnik, začela postopke, s katerimi si bo družba prizadevala pridobiti lastništvo RS. Družba se tudi zavezuje, da bo v vsakokratni letni načrt upravljanja državnih gozdov vključila potrebna investicijska in druga vzdrževalna dela na kulturnih spomenikih državnega pomena v Kočevskem Rogu. Za realizacijo načrtovanih del bo po potrebi naročila in pridobila potrebno projektno dokumentacijo in potrebna soglasja z veljavnimi predpisi določenih soglasodajalcev. Družba se tudi zavezuje, da bo na območju kulturnih spomenikov državnega pomena v Kočevskem Rogu izvajala sečnjo in spravilo lesa ter varstvena in gojitvena dela s posebno skrbnostjo, tako da zaradi teh del ne bo prišlo do poškodovanja objektov kulturnih spomenikov državnega pomena v Kočevskem Rogu ali komunikacijskih poti med objekti.

** *