Skoči na vsebino

NOVICA

Podpis pisma o nameri o ureditvi zadrževalnika Vogršček

Šempeter pri Gorici, 5. 1. 2018 – Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen sta s predstavniki lokalnih skupnosti, v katerih leži namakalni razvod Vogršček, podpisala pismo o nameri glede prihodnje ureditve razmer na tem namakalnem razvodu. Mag Židan je v nagovoru dejal, da je MKGP v proračunu za 2018 in 2019 že zagotovilo denarna sredstva za sanacijo zadrževalnika v višini 85% potrebnih sredstev, preostanek pa bo zagotovil MOP, ki bo tudi vodil sanacijo zadrževalnika. V pismu je izraženo prizadevanje države k sanaciji pregrade Vogršček, prenos lastnine namakalnega razvoda na občine ter prizadevanje občin po tehnološki posodobitvi namakalnega razvoda.

V danes podpisanem pismu o nameri je opredeljeno prizadevanje države k sanaciji pregrade Vogršček, možnost prenosa lastninske pravice, upravljanja in vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček na lokalne skupnosti (ali morebitna izgradnja novega namakalnega razvoda) ter prizadevanje občin k tehnološki posodobitvi namakalnega razvoda Vogršček. Po usklajevanju z lokalnimi skupnostmi je bilo v pismo o nameri dodana tudi časovnica sanacije pregrade Vogršček. 

Slovenija si bo skupaj z izbranim izvajalcem prizadevala, da bodo aktivnosti, ki se nanašajo na sanacijo pregrade Vogršček, predvidoma izvedene v okviru naslednjega terminskega načrta:

-priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za potrebe recenzije oziroma revizije: do konca februarja 2018;

-priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, popravljenega po pripombah recenzentov oziroma revidentov: do konca marca 2018;

-priprava končnega projekta za izvedbo del: do konca junija 2018;

-pričetek gradbenih del: september 2018.

V proračunu RS za leti 2018 in 2019 je predvideno, da bosta sredstva za izvedbo sanacije zagotovila Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 85%, preostala sredstva pa bo zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor, in sicer v okviru sredstev Sklada za vode. V proračunu je tako v letu 2018 zagotovljeno do 2,7 mio EUR in v letu 2019 do 2 mio EUR. 

Na podlagi pisma o nameri se bo podpisala pogodba o prenosu lastninske pravice, upravljanja in vzdrževanja namakalnega razvoda Vogršček na občine. Z namakalnim sistemom bo v primeru morebitnega prenosa namakalnega sistema na lokalne skupnosti upravljala lokalna javna služba, ki jo bodo ustanovile lokalne skupnosti, v kateri leži namakalni razvod Vogršček. Lokalne skupnosti na podlagi Zakona o kmetijskih zemljiščih tudi zaračunavajo vse stroške, ki nastanejo v zvezi z uporabo namakalnega sistema. Stroške krijejo tisti lastniki kmetijskih zemljišč, ki so podpisali pogodbo o namakanju.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pristopilo tudi k projektni nalogi, na podlagi katere bo ugotovljeno dejansko stanje črpališč, cevi in drugih elementov namakalnega razvoda Vogršček. Poleg tega mora izvajalec projektne naloge analizirati dosedanjo izkoriščenost namakalnega razvoda, okvare na namakalnem razvodu ter realno ugotoviti interes lastnikov zemljišč po podpisu pogodbe o uporabi namakalnega razvoda Vogršček. Poleg tega se od izvajalca projektne naloge zahteva tudi primerjava med tehnološko posodobitvijo namakalnega razvoda ter izgradnjo novega namakalnega razvoda. Z rezultati projektne naloge skupaj s predvidenimi finančnimi posledicami bodo seznanjene lokalne skupnosti, v katerih leži namakalni razvod Vogršček.

Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, ki je bil zgrajen v letih 1986-1989, in sicer z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin, za zadrževanje poplavnih valov, bogatenje podtalnice in zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka Vogrščka. Predvidena je sanacija poškodovanih mest na pregradi, talnih izpustov in hidromehanske opreme ter izgradnja objekta za odvzem vode za namakanje in vtoka v cev talnega izpusta. Poleg tega bo spremenjeno spremljanje stanja pregrade in pripadajočih objektov ter obratovalni pravilnik. Ocenjena vrednost sanacijskih del je okoli 4,7 mio EUR.


*   *   *