Skoči na vsebino

NOVICA

Svet za promocijo: »Promocijska kampanja sledi vsebinskim in finančnim načrtom.«

Ljubljana, 8. 3. 2018 – Danes je potekala 32. seja Sveta za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki se jo je udeležila tudi državna sekretarka mag. Tanja Strniša. Člani sveta so se med drugim seznanili s Poročilom o izvedbi promocijske kampanje Naša super hrana in podpornih aktivnosti v letu 2017 ter z načrti za kampanjo 2018 in podpornimi aktivnostmi v letošnjem letu. Ostro so tudi obsodili netočna in zavajajoča pisanja v nekaterih medijskih objavah, ki ogrožajo napore sektorjev pri krepitvi lokalne pridelave in predelave ter pri večanju zaupanja potrošnikov v lokalno hrano. Svet se je seznanil tudi z aktivnostmi sektorja sadja, ki z letošnjim letom vstopa v promocijo in namero sektorjev prašičereje ter drobnice, da prav tako vstopita v promocijo. Svet se je seznanil tudi s pripravo novega 6-letnega strateškega načrta do leta 2024.

Člani sveta so na seji ugotovili, da kampanja Naša super hrana sledi načrtovanemu vsebinskemu in finančnemu načrtu. Kampanja se izvaja na podlagi sprejetega Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, ki jasno opredeljuje zavezance in način izvajanja promocije. Promocija vključuje osem sektorjev, od katerih so se doslej za promocijo prostovoljno odločili sektorji mleka, mesa in sadja. 


Svet se je na današnji seji seznanil tudi z vsebinskim in finančnim poročilom o izvedeni kampanji za 2017, ki je zajemala promocijo mleka, mesa in splošno promocijo ter poročilom o izvajanju drugih podpornih aktivnosti, ki pripomorejo k uspešnosti komuniciranja celotne kampanje. Po letu in pol izvajanja promocijskih aktivnosti so učinki izvajanja kampanje opazni, saj se je povečala prepoznavnost lokalno pridelane hrane. Po podatkih opravljenih analiz neodvisne raziskovalne agencije se je ta v ciljni skupini povečala za 11%. Potrošniki vedno bolj vedo, da živila, označena z znakom »Izbrana kakovost« pomenijo hrano, ki je v celoti pridelana in predelana v Sloveniji. V shemo izbrana kakovost so se prostovoljno vključili skoraj vsi pridelovalci in predelovalci mleka in mesa, saj se zavedajo pomena učinkov plačanega prispevka za promocijo njihove pridelave in predelave. S tem se krepi lokalna pridelava in predelava ter ohranja delovna mesta na podeželju ter v živilsko predelovalni industriji. Pozitivni učinki dosedanje kampanje so spodbudili tudi druge sektorje za vstop v promocijo in v shemo izbrana kakovost.

Predsednica Sveta za promocijo mag. Anita Jakuš, je poudarila: »Glede na rezultate meritev so opazni premiki v zaupanju potrošnikov v lokalno pridelano in predelano hrano. Učinki in pozitivne izkušnje povečujejo tudi interes za prostovoljni vstop v promocijo tudi v  ostalih sektorjih, kot so prašiči, žita in drugi. Promocija po Zakonu o promociji in promocija sheme izbrana kakovost je prva  tovrstna promocija, ki jo za lokalno pridelano in predelano hrano izvajamo v Sloveniji, medtem ko sosednje države tako promocijo izvajajo že več desetletij«.


Sektorja mleka in mesa sta se v okviru sektorskih odborov, kjer so zastopani predstavniki pridelave in predelave, odločila za višino  prispevka, ki ga bodo prispevali za promocijo. Na podlagi zbranega prispevka je v skladu z zakonom določen tudi delež, ki ga k promociji prispeva država. Za promocijo je bil sprejet 3-letni program, ki ga je potrdila tudi Evropska komisija. Na podlagi sprejetega in potrjenega programa promocije je bil v letu 2016 objavljen razpis ter izbrana agencija za izvedbo promocije za sektorja mesa in mleka, ki bo v treh letih izvedla promocijo v skupni vrednosti 3.035.877,00 evra. Trenutno aktivno poteka promocija mleka in mesa v skladu z  načrtovanim programom aktivnosti, sočasno pa potekajo aktivnosti za promocijo sektorja sadja, ki z letošnjem letom prav tako vstopa v promocijo.


Člani sveta so se nadalje seznanili z načrtom izvedbe pomladnega dela kampanje 2018, ki bo potekala do 10. julija 2018. Zajemala bo splošno promocijo mleka in mesa ter zaščitni znak »Izbrano kakovost – Slovenija« pri mleku in mesu. Predstavljeno je bilo tudi stanje na področju zbiranja prispevkov za promocijo, ki se izvaja od decembra 2016 v sektorju mleka ter govejega in perutninskega mesa. Nad izvajanjem promocije in porabo denarja skrbijo po zakonu opredeljeni organi promocije, kot so sektorski odbori ter Svet za promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov, ki ga sestavljajo vse organizacije, ki zastopajo deležnike, ki prispevajo sredstva k promociji. Za izvajanje kampanje v prvem letu in pol je bilo namenjenega 1.335.000,00 evra, kjer sta denar prispevala oba sektorja, tako mleko in meso, svoj del pa je v skladu z zakonom dodala tudi država. 


Svet se je seznanil s stanjem priprave na vstop v promocijo v ostalih sektorjev, ki po Zakonu o promociji lahko vstopijo v promocijo. Sektorji se za promocijo odločajo  za 3-letno obdobje ne glede na aktualno politično okolje, Ministrstvo za kmetijstvo pa je po zakonu dolžno izvajati operativne naloge za izvajanje promocije. Odločitev o promociji je odločitev posameznih sektorskih odborov, ki jih sestavljajo izključno predstavniki pridelave in predelave hrane. Če se sektor ne odloči za promocijo, se promocija za ta sektor ne more izvajati. Razprava je tekla tudi o usmeritvah za pripravo drugega 6-letnega strateškega načrta promocije za obdobje 2019-2024 skladno z Zakonom o promociji. 


Svet za promocijo v okviru Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov sestavljajo: predsednica sveta mag. Anita Jakuš – predstavnica Zadružne zveze Slovenije, dr. Tatjana Zagorc, (direktorica GZS - ZKŽP), Robert Serec, (GZS - ZKŽP), Karmen Rodman, (GZS - ZKŽP), Danilo Potokar, predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS), Anton Jagodic, (KGZS), Janja Kokolj Prošek, (MKGP) in Adrijana Bezeljak, (MKGP).


Po zakonu o promociji so naloge Sveta za promocijo: 

  • na predlog sektorskih odborov predlaga sektorje, za katere se izvaja promocija;
  • na predlog sektorskih odborov predlaga višino prispevka za promocijo po sektorjih;
  • predlaga ministru usmeritve za strateški načrt promocije in usmeritve za program promocije;
  • se seznani z letnim poročilom o izvajanju programa promocije, ki ga pripravi ministrstvo;
  • predlaga ministru odstotek proizvodnje, odstotek površine ali delež tržne proizvodnje iz 4. člena tega zakona;
  • predlaga obseg sredstev, ki se namenijo za skupno splošno promocijo in promocijo shem kakovosti oziroma prostovoljnih označb iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona;
  • spremlja izvajanje nalog, doseženih učinkov in ocenjuje uspešnost rabe sredstev za promocijo;
  • sprejema poslovnik o delu sveta za promocijo.


***