Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

173. redna seja Vlade RS

Vlada je sprejela 3 točke s področja dela Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Spremembe Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020

 

Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 (PRP) . Spremembe in dopolnitve uredbe se objavi v Uradnem listu RS.

 

Zadevno uredbo je bilo treba spremeniti in dopolniti zaradi tretje spremembe PRP, ki jo je Evropska komisija potrdila dne 8. novembra 2017. Tretja sprememba PRP prinaša spremembo finančnih določb pri podukrepu 4.1 podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. S spremembo bo tako višji delež podpore namenjen naložbam kmetijskih gospodarstev v prilagoditev kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe (mreže proti toči, namakanje in oroševanje, rastlinjaki). Osnovni delež podpore se bo tako povečal s 30 na 50 odstotkov skupnih upravičenih stroškov naložbe. Skupaj z dodatnimi deleži podpore iz naslova območij z omejenimi dejavniki za kmetovanje, ekološkega kmetijstva in kmetijsko-okoljskih in podnebnih plačil, kolektivnih naložb, projektov Evropskega inovativnega partnerstva ter naložb mladih kmetov, pa se bo delež podpore povečal na največ 75 odstotkov za naložbe mladih kmetov ter 70 odstotkov skupnih upravičenih stroškov za naložbe ostalih upravičencev. Z višjim deležem podpore bomo upravičencem omogočili lažjo prilagoditev njihovih kmetijskih gospodarstev na negativne učinke podnebnih sprememb.

 

Druge spremembe so predvsem tehnične narave, njihov cilj je povečati jasnost in skladnost besedila uredbe, popraviti sklice in izraze v uredbi oziroma odpraviti pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri administrativni obravnavi vlog, ki so prispele na že objavljene javne razpise.    

 

 

Uredba o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2018

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 v letu 2018, ki se jo objavi v Uradnem listu RS.

 

Z spremembo uredbe se pri operaciji dobrobit živali – prašiči podaljša rok za izdelavo pregledov gospodarstev in posodobitev programov dobrobiti živali s 31. 3. 2018 na 4. 5. 2018. S podaljšanjem roka se izvajalcem svetovanj, izbranim v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe prenosa znanja in svetovanja iz PRP 2014–2020, omogoči izvedba vseh predpisanih obveznosti.

 

Informacija o enkratnem zmanjšanju koncesijske dajatve koncesionarjev za upravljanje ribiških okolišev zaradi ohranjanja narave za leto 2018


Vlada RS se je seznanila s študijo Veliki kormoran – ogrožanje javne koristi rib, povzetek problematike in strokovne podlage, v kateri Zavod za ribištvo ugotavlja, da je ogrožena javna korist rib zaradi vpliva kormoranov na stanje ohranjenosti posameznih vrst rib. To bistveno poslabšuje stanje ribiških okolišev ali ribjih populacij v njih.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Vlado RS seznanilo, da je zaradi škodljivega vpliva kormoranov na stanje ohranjenosti posameznih vrst rib, v skladu z določili Koncesijskih pogodb za izvajanje koncesije v posameznih ribiških okoliših, pristopilo k sklepanju dodatkov k navedenim koncesijskim pogodbam. 

S sklenjenimi dodatki bo z namenom ohranjanja narave ali iz drugih razlogov, ki so v javnem interesu, koncesionarjem pri izračunu koncesijske dajatve za leto 2018, odobren enkratni popust na koncesijsko dajatev za leto 2018 v višini 10 odstotkov. Sredstva, ki bodo pridobljena iz popusta, bodo koncesionarji v letu 2018 namenili za potreben obseg dodatnega poribljavanja, tako da bo možno nemoteno upravljanje ribiških okolišev.

 

Veliki kormoran (Phalacrocrax carbo) je kot zaščitena vrsta uvrščen na seznam poglavja A priloge 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah . S svojimi prehranskimi navadami je veliki kormoran kot izključno ribojeda vrsta plenilec rib, ki znatno zmanjša ribji stalež, saj en osebek dnevno poje približno 0,5 kg rib. 

 

Zaradi prihoda kormoranov v številu, ki presega naravno obnovitveno sposobnost posameznih populacij domorodnih vrst rib, je ogrožena javna korist rib. To pomeni, da bi lahko zaradi kormoranov določene vrste rib padle pod t.i. preživetveni prag, kar posledično pomeni, da bi dolgoročno lahko izumrle. Zaradi zagotovitve dobrega stanja voda oziroma ribjih populacij v njih je treba zagotoviti t.i. vzdrževalna vlaganja tistih domorodnih vrst rib, ki so najbolj ogrožene. Sredstva v višini 10 % koncesijskih dajatev bodo tako namenjena za dodatna vzdrževalna vlaganja, kar bo prispevalo k izboljšanju stanja ribjih populacij v naravnih vodotokih.

 

Na podlagi Zakona o sladkovodnem ribištvu je RS leta 2008 podelila koncesije za izvajanje ribiškega upravljanja v 67 ribiških okoliših. Koncesionar bo o izvedenih ukrepih oziroma dodatnem poribljavanju poročal v letnem poročilu za leto 2018. 
    

 

*    *    *