Skoči na vsebino

NOVICA

Državna sekretarka Strniša na problemski konferenci o vinogradništvu

Virštanj, 5. april 2018 – Državna sekretarka mag. Tanja Strniša se je v Virštanju udeležila problemske konference na temo problematike ohranitve obdelanosti vinogradniških površin na območjih z razdrobljeno strukturo vinogradov.

Problemsko konferenco je organizirala Zveza društev vinogradnikov in vinarjev Slovenije (VINIS), poleg predstavnikov društev in zvez so se konference udeležili tudi župan občine Podčetrtek in predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. 


Na konferenci so predstavniki vseh treh vinorodnih dežel predstavili konkretne strokovne analize in predloge za rešitev problematike. Po uvodnih referatih je državna sekretarka mag. Strniša predstavila nekatere ukrepe na področju vinogradništva in vinarstva, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že sprejelo, ter se opredelila do posameznih predlogov, izpostavljenih v referatih.

 

MKGP je v zadnjih letih že sprejelo nekatere ukrepe, ki pomagajo pri ohranitvi malih vinogradnikov. »Na predlog kmetij, ki imajo vinotoče in osmice, smo s spremembo uredbe o dopolnilnih dejavnostih razširili možnost ponudbe.«. Nadalje je poudarila, da se je s spremembami Zakona o vinu povečal vpis v register vinogradov in doseglo, da se v gostinskih lokalih lahko toči le ustekleničeno vino, kar prispeva k bolj urejenem trgu z vinom. Kot pomembnejši ukrep je izpostavila finančno pomoč vinarjem pri promociji vina na tretjih trgih, od lani pa tudi podpore za informiranje potrošnika o kulturi pitja vina. Iz nacionalnega proračuna je podprta promocija vina na ciljnih evropskih trgih .

 

»Z letošnjim letom se je dvignila stopnja sofinanciranja zavarovalnih premij na 50 %. Za obstoj malih vinogradnikov je pomembna ohranitev pavšalne obdavčitve vinogradništva preko katastrskega dohodka. Naprave vinogradov se podpirajo tako preko ukrepa prestrukturiranje vinogradov kot preko Programa razvoja podeželja.« Povedala je še, da bo ministrstvo preučilo predlog KGZS za znižanje praga skupnega obsega vinogradov, ki jih mora obdelovati posameznih za pridobitev podpore za prestrukturiranje s 60 na 30 arov za ta območja. Možnost pridobivanja dodatnih vinogradniških površin je podprta tudi s subvencijami za krčitev zaraščenih kmetijskih površin. Od leta 2015 imamo na novo neposredna plačila tudi za vinograde (ta se postopoma dvigujejo) in od lani tudi dodatna plačila za strme GERK-e. 

 

Mag. Strniša se je v svojem govoru dotaknila tudi dveh katastrofalnih pozeb v letih 2016 in 2017, zaradi katerih smo na MKGP pripravili tudi dva interventna zakona z ukrepi za pomoč kmetijam, del katerih je poleg finančne pomoči tudi shema brezobrestnih kreditov za obratna sredstva pri Skladu za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Tam je mogoče pridobiti tudi ugodna investicijska posojila oz. njihovo programiranje.

 

Glede predlogov novih ukrepov, s katerimi bi zajezili opuščanje obdelave manjših vinogradov in pospešili njihovo povečevanje in zaokroževanje, mag. Strniša ocenjuje, da bi bilo smiselno podpreti predlog vinogradnikov, da se v naslednjem programskem obdobju, po zgledu zdajšnjega razpisa za pomoč majhnim kmetijam, pripravi razpis za majhne vinogradniške in sadjarske kmetije. Državna sekretarka tudi podpira predlog, da bi imeli kmetje možnost odkupa grozdja za predelavo z drugih kmetiji v okviru dopolnilne dejavnosti, za kar bi bila potrebna sprememba Zakona o vinu.

 

V svojem nastopu je državna sekretarka vinogradnike tudi seznanila s kandidaturo Slovenije za naziv Evropska gastronomska regija leta 2021, kjer MKGP sodeluje kot eden glavnih partnerjev. »Kandidatura predstavlja spodbudo za povezovanje hrane, gostinstva, turizma, kulture, zdravja in trajnostnih načel z namenom spodbujanja ekonomskega, kulturnega, socialnega in okoljskega razvoja regije, kar bo v pomoč tudi slovenskim vinarjem.«


Na koncu razprave so zbrani pripravili 16 sklepov, ki jih bo zveza Vinis predstavila na svoji spletni strani.

 

Na predhodnem sestanku s predstavniki zveze Vinis 12. 2. 2018 na MKGP je bilo dogovorjeno, da se oblikuje delovna skupina, ki bo celovito obravnavala to problematiko in preučila podane predloge, v njej pa bodo poleg predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavnikov kmetijskega sektorja sodelovali tudi predstavniki ministrstev za finance, gospodarski razvoj in tehnologijo ter okolje in prostor.


*    *    *