Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

FURS začela pošiljati odločbe z odmero nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2018

Ljubljana, 23. 4. 2018 - Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) je danes začela fizičnim in pravnim osebam pošiljati odločbe, v kateri je odmerila nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja osuševalnih sistemov ter nadomestilo za kritje stroškov delovanja in vzdrževanja namakalnih sistemov v letu 2018 (Odmera 2018).

Pravnim osebam (podjetja, župnije, lovske družine, krajevne skupnosti,…) bo  FURS odločbe vročala elektronsko prek portala eDavki. Več o tem si lahko preberete na spletni strani FURS.

 

V Odmero 2018 je vključenih 217 osuševalnih in namakalnih sistemov, za katere naj bi se, za namen vzdrževanja, zbralo okoli 680.000 evrov sredstev. Za osuševalne in namakalne sisteme, ki niso vključeni v Odmeri 2018, se sredstva ne bodo zbirala. Obveznosti z naslova Odmera 2018 morajo zavezanci poravnati v 30 dneh od vročitve odločbe. Glede na določbo 85. člena ZDavP-2 se šteje, da je vročitev odločbe opravljanja 15. dan od dneva odpreme, ki je navedena na odločbi. Vročitev odločbe, vročene elektronsko prek portala eDavki, je opravljena z dnem, ko zavezanec z elektronskim podpisom vročilnice prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko mu je bilo obvestilo puščeno prek portala eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Morebitne pritožbe zoper odločbe pa se vložijo pri pristojnem finančnemu uradu v 15 dneh od vročitve. 


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na osnovi svojih zakonskih obveznosti pripravilo Odredbo o določitvi višine nadomestila na hektar za kritje stroškov za vzdrževanje osuševalnih sistemov in delovanje ter vzdrževanje namakalnih sistemov v letu 2018, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 74/2017. Zavezanci za plačilo so, po zakonodaji s področja kmetijskih zemljišč, lastniki in zakupnikmi (zakupi, ki so urejeni z odločbo upravne enote in vknjiženi v zemljiški knjigi) kmetijskih zemljišč, tako fizične (16.645 zavezancev) kot pravne osebe (265 zavezancev), ki se jim nadomestilo odmeri v sorazmerju s površino zemljišč.

 

V letu 2018 se bodo z zbranimi sredstvi vzdrževali osuševalni in namakalni sistemi v skladu s pripravljenimi programi vzdrževanja in sicer v višini razpoložljivih sredstev za posamezen sistem. Podatke za Odmero 2018 je pripravil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, izvajalec javne službe upravljanja in vzdrževanja HMS in občine, ki imajo v upravljanju namakalne sisteme. Sredstva z odmere se zbirajo na posebni proračunski postavki MKGP in so ločena po posameznih melioracijskih sistemih. 

 

Dodatne informacije:
 
V primeru dodatnih vprašanj je zavezancem ob ponedeljkih, med 9. in 11. uro, na voljo:
·    Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, (01 434 11 00, e-pošta:  info.skzgrs@gov.si)
·    Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (01 478 90 59), e-pošta: mkgp.hms@gov.si ).