Skoči na vsebino

NOVICA

16. 2. 2017

14. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

Ljubljana, 16. 2. 2017 - Minister mag. Dejan Židan se je včeraj udeležil 14. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS, ki je potekala na Biotehniški fakulteti. Člani Sveta so med drugim razpravljali o aktualnih aktivnostih ministrstva, o prihajajočih razpravah na področju zakonodajnih sprememb ter o mladih v kmetijstvu.

Minister mag. Dejan Židan je člane Sveta seznanil z aktualnim dogajanjem na področju kmetijstva, kjer je izpostavil predvsem javno predstavitev Strokovnih podlag za prenovo ureditve kmetijske zemljiške politike in spremembe Zakona o kmetijstvu. 

 

V nadaljevanju so se člani Sveta za kmetijstvo seznanili z Sistemom znanja in inovacij v kmetijstvu (AKIS), kjer so na predlog ministra soglašali, da je to pomembna tematika in jo bodo na Svetu za kmetijstvo in podeželje v prihodnje še obravnavali.

 

Osrednja točka tokratnega zasedanja so bili mladi v kmetijstvu. Svet je časovno sledil celodnevnemu dogodku, ki je bil namenjen generaciji mladih prevzemnikov kmetij, da aktivneje poskušajo oblikovati kmetijsko politiko in s tem izboljšajo položaj mladih kmetov v Sloveniji. Članom Sveta je bilo predstavljeno ključno dogajanje in razprava na področju kmetijstva, kot jo vidijo mladi. Mladi so najprej prisluhnili strokovnemu predavanju na področju načrtovanja investicij in dveh dobrih praks mladih kmetov iz Slovenije in Avstrije. Predvsem je bilo izpostavljeno neučinkovito povezovanje kmetov, dohodkovni in družbeni položaj kmetov ter dostopnost do proizvodnih sredstev. Pozitivno mladi ocenjujejo dostopnost informacij, kjer pa apelirajo na več ciljnega in strokovnega znanja, ki jim ga lahko dajo ravno raziskovalne in izobraževalne institucije.

 

V nadaljevanju je bila predstavljena analiza drugega javnega razpisa pri podukrepu 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete. V okviru drugega javnega razpisa je bilo razpisanih 12 mio EUR javnih sredstev, sredstva so bila v celoti porabljena. Od skupno 413 vlog so bila sredstva dodeljena 330 upravičencem. V okviru prvega in drugega javnega razpisa skupaj, je bila podpora dodeljena že 550 mladim kmetom, od tega 404 mladim kmetom z zaposlitvijo na prevzeti kmetiji, oziroma tistim, ki se na prevzeti kmetiji nameravajo zaposliti v roku 9 mesecev od datuma odločbe o pravici do sredstev. Največ podprtih mladih kmetov se ukvarja z govedorejo, 70 % upravičencev ima V. in VI. raven izobrazbe. Povprečna starost upravičenca je 30 let, upravičenke pa 32 let. Skupaj je za zagon dejavnosti mladim kmetom, dodeljenih že 20,9 mio EUR javnih sredstev od razpoložljivih 60,6 mio EUR, ki so za ta podukrep rezervirana za celo obdobje izvajanja PRP 2014-2020.

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v lanskem letu skupaj z Zvezo slovenske podeželske mladine in Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije podpisalo Akcijski načrt dela z mladimi kmeti do leta 2020. Akcijski načrt je poleg finančnih vzvodov, ki izhajajo iz PRP 2014-2020, najpomembnejše orodje, ki prispeva k urejevanju položaja mladih v kmetijstvu. Svetu so bile na tem mestu predstavljene izvedene aktivnosti preteklega leta in začrtane aktivnosti za letošnje leto.  

 

Člani Sveta so ocenili, da za dosedanje ciljev prehranske varnosti in kmetijske politike na splošno nujno potrebujemo trajnostne rešitve na področju upravljanja z viri na področju kmetijstva. Trajnostna in razvoja naravnanost je predvsem v mladih zato so soglasno sprejeli sklep, da bodo vse prisotne institucije v okviru svojih pristojnosti pomagale razreševanju problemov, ki jih imajo mladi kmetje v vsakdanjem življenju.

 

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Emil Erjavec (predsednik; Biotehniška fakulteta v Ljubljani), Cvetko Zupančič in Franc Režonja (KGZS), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), dr. Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije).

 

* * *