Skoči na vsebino

NOVICA

15. 6. 2017

17. seja Sveta za kmetijstvo in podeželje RS

Ljubljana, 15. 6. 2017 - Minister mag. Dejan Židan se je udeležil 17. seje Sveta za kmetijstvo in podeželje RS. Člani Sveta so se seznanili o ukrepih po pozebi in interventnem zakonu 2017 ter aktualnih aktivnostih ministrstva.

Minister mag. Dejan Židan je člane Sveta seznanil o aktivnostih ministrstva na področju priprave in sprejemanje zakonodaje, o pripravi proračuna za leto 2018 in 2019 in tudi aktivnostih na nivoju EU. Člani Sveta so posebej izpostavili potrebo po varovanju kmetijskih zemljišč.

 

Osrednja točka tokratnega zasedanja so bili ukrepi po pozebi in interventni zakon 2017, ki jih je pripravila delovna skupina, imenovana iz strani ministra mag. Židana. Sadjarska in vinogradniška proizvodnja je že drugo leto zapored utrpela izjemno škodo, mnoga specializirana kmetijska gospodarstva so že drugo leto brez prihodkov - prvi prihodek pa lahko pričakujejo šele jeseni 2018, zato je ogrožen njihov obstoj.

 

Predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom 2017 določa naslednje ukrepe:

- odstopanja glede zmanjšanja ali odpisa prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete;

- delni ali celotni odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za nakup grozdja iz drugih vinorodnih območij za fizične osebe, ki niso samostojni podjetniki posamezniki;

- nakup sadja iz drugih kmetij za kmetije, ki opravljajo dopolnilno dejavnost: predelava sadja;

- pomoč najbolj prizadetim kmetijskim gospodarstvom, dejavnim v primarni kmetijski proizvodnji v sadjarstvu in vinogradništvu;

- subvencioniranje obrestne mere za posojila Slovenskega regionalno razvojnega sklada.

 

Predlog zakona določa pravno podlago za izvedbo pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom v obliki nepovratnih sredstev, kot tudi dodelitve ugodnih brezobrestnih posojil za financiranje obratnih sredstev. Za izvedbo sanacijskih ukrepov in za tekoče financiranje bo Slovenski regionalno razvojni sklad iz lastnih sredstev razpisal ugodna posojila za obratna sredstva z ročnostjo do petih let ter vključenim dvoletnim moratorijem na odplačilo glavnice. MKGP bo zagotovil sredstva za celotno financiranje obrestne mere.

 

Ker je oskrbo trajnih nasadov treba izvajati tekom leta, je nujen sprejem zakona, da proizvodnja v teh panogah ne bo dodatno prizadeta še zaradi pomanjkljive oskrbe, ki je posledica pomanjkanja likvidnostnih sredstev na kmetijskih gospodarstvih. Predvideno je, da vlada sprejme zakon do konca junija, sprejetje v Državnem zboru RS pa je predvideno še pred parlamentarnimi počitnicami. Poleg ukrepov, katerih izvedba zahteva uveljavitev posebnega zakona, je delovna skupina predlagala še dodatne oblike pomoči. Javnemu skladu Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja smo predlagali dodelitev ugodnih posojil prizadetim kmetijskim gospodarstvom tudi za:

- reprogramiranje finančnih obveznosti upravičencev, ki ne vključuje državne pomoči in

- investicijska posojila v sklopu rednih vsakoletnih razpisov Slovenskega regionalno razvojnega sklada - v letu 2018 ponuditi najugodnejše posojilne pogoje za sadjarje in vinogradnike, ne glede na koeficient razvitosti občine, kjer se kmetijsko gospodarstvo nahaja.

 

Poleg tega je predlaganih več sprememb na področju Programa razvoja podeželja 2014 – 2020, ki so povezane z ukrepi za pomoč po pozebi v letu 2017, podana pobuda za dvig stopnje sofinanciranja za zavarovanje kmetijske proizvodnje ter čimprejšnje izplačilo neposrednih plačil in plačil za območja z omejenimi dejavniki. 

 

Člani sveta so soglasno podprli predlog Zakona o ukrepih za odpravo posledic pozebe v kmetijski proizvodnji med 21. in 22. aprilom  2017, kot tudi ostale predloge pomoči.

 

Svet za kmetijstvo in podeželje je posvetovalno telo ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ustanovljen na podlagi Zakona o kmetijstvu. Člani sveta so: dr. Emil Erjavec (predsednik; Biotehniška fakulteta v Ljubljani), Cvetko Zupančič in Franc Režonja (KGZS), Peter Vrisk (Zadružna zveza Slovenije), Boštjan Noč (Čebelarska zveza Slovenije), dr. Tatjana Zagorc (GZS), Marjan Vindiš (Sindikat delavcev v kmetijstvu), Anton Medved (Sindikat kmetov Slovenije), prof. dr. Branko Kramberger (Fakulteta za kmetijstvo Maribor), dr. Andrej Simončič (Kmetijski inštitut Slovenije), Tone Hrovat (Konzorcij biotehniških šol Slovenije).

 

 

* * *