Skoči na vsebino

NOVICA

7. 7. 2017

Objavljena razpisa za akvakulturo v višini 5,5 mio €

Ljubljana, 7. 7. 2017 - V Uradnem listu Republike Slovenije je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavilo dva javna razpisa iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« in za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«. Višina nepovratnih sredstev obeh ukrepov je 2,26 mio € in 3,34 mio €. Minister mag. Dejan Židan ob tem poudarja, da je bilo v minulem operativnem programu ribiškega sklada za podobne ukrepe predelave in trženja namenjeno skoraj 6 mio € javnih sredstev EU + proračun RS), s čimer so se proizvodne kapacitete povečale za skoraj 1000 ton na leto. "V novem programskem obdobju 2014 - 2020 pa bo imel celotni ribiški sektor na voljo kar 32 mio € javnih sredstev, s čimer bomo še povečali proizvodne kapacitete, imeli okoljsko sprejemljivejšo proizvodnjo oz. manjše vplive na okolje, manjšo porabo vodnih virov, kemikalij, antibiotikov, nove izboljšane proizvode, boljše varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje ter predelavo iz ekološke akvakulture".

 

Predmet podpore javnega razpisa za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

1. naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;

2. naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali

3. spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

 

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.266.667 €. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 € na posamezno vlogo, najvišji znesek pa 500.000 € na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1 mio € podpore. Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja.

 

Predmet podpore javnega razpisa za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« je dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;

2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;

3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;

4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;

5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali

6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

 

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 3.340.361 €. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 € na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 500.000 € na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 1 mio € podpore.  Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so:

1. gospodarske družbe,

2. zadruge, 

3. samostojni podjetniki posamezniki ali

4. nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

 

Objavljena javna razpisa določata pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

 

V programskem obdobju 2007-2013 je za podoben ukrep predelave in trženja bilo objavljenih 5 javnih razpisov. Prejetih je bilo 24 vlog, od tega jih je bilo 14 odobrenih in ravno toliko operacij je bilo tudi zaključenih. Izplačanih je bilo 5.813.331,44 € javnih sredstev. Do 31. 12. 2015 je bilo zaključenih 14 operacij. V tem obdobju je bil zgrajen en nov predelovalni obrat, 14 predelovalnih obratov je bilo posodobljenih v enotah so se izboljšale tudi higienske, delovne in okoljske razmere. Proizvodne kapacitete so se tako povečale za 946,37 ton na leto, od tega za pripravo svežih ali hlajenih proizvodov za 403,10 ton na leto, za pripravo konzerviranih ali polkonzerviranih proizvodov za 375,90 tone na leto, za pripravo zamrznjenih ali globoko zamrznjenih proizvodov 130,60 ton na leto in za pripravo drugih predelanih proizvodov za 36,77 ton na leto.

 

Evropska komisija je potrdila Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Slovenski operativni program je bil deveti potrjeni program od skupno 27 programov v vseh državah članicah Evropske unije, za izvajanje ukrepov v obdobju 2014-2020 je Republika Slovenija s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo prejela 24.809.114 €, če znesku dodamo še sredstva proračuna Republike Slovenije, je za izvajanje ukrepov programa na voljo nekaj več kot 32,5 mio €.

 

Vse informacije o izvajanju operativnega programa in ukrepov so dosegljive na naslednji spletni strani: http://ribiski-sklad.si/

 

 

*   *   *