Skoči na vsebino

NOVICA

13. 7. 2017

143. seja Vlade RS

Ljubljana, 13. 7. 2017 - Vlada RS je na današnji seji sprejela štiri točke iz delovnega področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Vlada RS je izdala Uredbo o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 za leto 2018.

 

V Sloveniji se rejci v premajhnem obsegu odločajo za nadstandardne načine reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali in presegajo predpisane zahteve ravnanja ali običajno rejsko prakso. Rejci niso ozaveščeni oziroma jih od prevzemanja nadstandardnih praks odvrača ekonomika reje. Zato je namen ukrepa spodbujanje rejcev k zagotavljanju dobrega počutja prašičev, goveda in drobnice z dodeljevanjem podpore za izpolnjevanje obveznosti s področja dobrobiti živali, ki presegajo relevantne obvezne standarde.

 

V živinoreji se povečujejo zahteve glede zagotavljanja živalim prilagojene reje. Zdravje in dobrobit živali sta pomembna tudi z vidika zdravja ljudi, saj gre za osnovna pogoja, ki vplivata na kakovost živil živalskega izvora. Zato je dobrobit živali v družbi vse bolj pomembno področje, saj so etično in odgovorno ravnanje z živalmi ter varnost in kakovost živil vse pomembnejši cilji, ki jih skuša doseči večina razvitih držav. 

 

Uredba je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali (DŽ) v letu 2018, ki se izvaja že od leta 2014. Uredba opredeljuje vsebino in izvedbo ukrepa DŽ v letu 2018 z določitvijo vstopnih pogojev, upravičencev, trajanja obveznosti, operacij in nabora mogočih zahtev ter pogojev za njihovo izpolnjevanje znotraj posamezne operacije, načina izračunavanja plačil in višine plačil ter podrobnejših izvedbenih pravil v zvezi s kontrolami, sistemom zmanjšanja plačil in izključitev itd. Tudi v letu 2018 se ukrep DŽ izvaja v treh operacijah, in sicer za prašiče, govedo in drobnico.

 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

 

Uredba se spreminja in dopolnjuje predvsem zaradi druge spremembe PRP 2014-2020, ki je bila s strani Evropske Komisije potrjena dne 15. decembra 2016. Druga sprememba prinaša spremembo koncepta prestrukturiranja kmetijskih gospodarstev pri podukrepu 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Ciljna skupina so postale kmetije, ki imajo prihodek iz poslovanja v višini med 4.000 evrov in letno bruto minimalno plačo na zaposlenega v Sloveniji, ki je v letu 2016 znašala 9.488,76 evrov na polno delovno moč (majhne kmetije). Prav tako lahko majhne kmetije pridobijo podporo tudi za naložbe v okviru podukrepa 4.2 Podpora za naložbe, ki zadevajo predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Majhne kmetije lahko v okviru podukrepov 4.1 in 4.2 pridobijo enkratno podporo za naložbe v višini do vključno 50.000 evrov priznane vrednosti naložbe, brez priprave poslovnega načrta in dodatnih zahtev glede vodenja knjigovodskih evidenc po zaključku naložbe (poenostavitev za majhne kmetije). 

 

Z drugo spremembo PRP 2014-2020 širimo definicijo mladega kmeta tudi na pravne osebe, ki bodo deležne višjega deleža podpore tudi v okviru podukrepa 4.2. Pri obeh podukrepih bodo višjega deleža podpore deležni tudi upravičenci, ki so vključeni v izvajanje ukrepa Dobrobit živali. Prav tako se s predlaganimi spremembami te uredbe omogoča organizaciji proizvajalcev, da se pri izračunu prihodka iz poslovanja organizacije proizvajalcev v prvem letu njenega priznanja upošteva prihodke iz poslovanja njenih članov. Spremembe se nanašajo tudi na merila za ocenjevanje vlog. 

 

Vlada RS je izdala Odlok o finančni pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji na kmetijskem gospodarstvu.

 

Predpis uvaja podlago za izvedbo finančne pomoči za izpad krme v živinorejski proizvodnji kot posledica škode na njivskih površinah, ki je nastala zaradi neurja s točo 29. avgusta 2016 v severovzhodnem delu države v občini Pesnica in Šentilj, v naslednjih katastrskih občinah: k. o. 583 – Cirknica, k. o. 608 – Gačnik, k. o. 607 – Jelenče, k. o. 581 – Kaniža, k. o. 606 – Ranca, k. o. 564 – Šentilj v Slovenskih goricah, k. o. 582 – Štrihovec in k. o. 580 – Vajgen.  

V neurju so bile prizadete predvsem njivske površine, posejane s silažno koruzo in koruzo za zrnje, s tem pa je bil uničen poglavitni vir krme za živino v zimskem času, kar je nekaterim kmetijskim gospodarstvom povzročilo veliko škodo in posledično tudi ogrozilo njihovo poslovanje. 

 

Finančna pomoč je tako namenjena nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki so v letu 2016 imeli v reji vsaj 5 GVZ, in katerim je neurje, v zgoraj navedenih katastrskih občinah, prizadelo njivske površine posejane s koruzo za zrnje ali silažno koruzo. Pri tem se upoštevajo le ugotovljene površine, kar pomeni da je zanje morala biti oddana zbirna vloga za leto 2016, hkrati pa jih je nosilec moral imeti vpisane kot njivo v RKG 29. avgusta 2016.  

 

Vlada RS je sprejela stališče k Predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015. Vlada predlog podpira.

 

Na Konferenci Združenih narodov za pogajanja o sporazumu, ki nasledi Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2005 so predstavniki 24 držav članic Konference Združenih narodov za trgovino in razvoj in dveh medvladnih organizacij pripravili besedilo novega sporazuma. 

 

Besedilo Sporazuma je bilo doseženo s pogajanji ob posvetovanju z delovno skupino Sveta za primarne proizvode in je skladno s pogajalskimi smernicami, ki jih je sprejel Svet. 

 

Mednarodni sporazum o oljčnem olju in namiznih oljkah iz leta 2015 je bil podpisan v imenu Unije novembra lani na sedežu Združenih narodov v New Yorku s pridržkom njegove poznejše sklenitve. Novi sporazum je začel začasno veljati 1. januarja 2017.

 

S Sporazumom se ustanovi organ odločanja, imenovan svet članic, ki ima polne pristojnosti in izvaja vse naloge, ki so potrebne za doseganje ciljev navedenega sporazuma. 

 

Zato je predvideno, da Svet pooblasti Komisijo za oblikovanje stališč, ki se zastopajo v imenu Unije v svetu članic, ustanovljenem z novim sporazumom, kadar ta sprejema spremembe poimenovanj in opredelitev olj, olj iz oljčnih tropin in namiznih oljk. 

 

 

* * *