Skoči na vsebino

NOVICA

12. 10. 2017

Jutri objavljen javni razpis za pomoč majhnim kmetom v višini 20 milijonov evrov

Ljubljana, 12. 10. 2017 – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo jutri objavilo javni razpis namenjen razvoju majhnih kmetij, v višini 20 milijonov evrov nepovratnih javnih sredstev. Oddaja vlog na javni razpis bo možna od 6. novembra letos do 31. januarja prihodnje leto. Minister mag. Dejan Židan je na današnji predstavitvi razpisa poudaril, da želi ministrstvo s podporo majhnim kmetijam izboljšati njihovo konkurenčnost, povečati produktivnost ter ekonomsko in okoljsko učinkovitost. Poleg tega pa je izpostavil tudi ključne novosti predloga sprememb Zakona o kmetijstvu, ki je od včeraj v javni razpravi. Ob prihajajočem svetovanem dnevu hrane pa je izpostavil tudi problem revščine in prizadevanja Slovenije za njeno zmanjšanje z predlogom razglasitve 20. maja za svetovni dan čebel.

»Ukrep se prvič in izjemoma uvaja v slovenskem kmetijstvu. Za ta ukrep smo se odločili zaradi specifičnosti slovenskega kmetijstva in zaradi številnih majhnih kmetij, katerih ohranjanje in razvoj ima pomembno vlogo pri ohranjanju poseljenosti slovenskega podeželja in njegove značilne kmetijske krajine ter zagotavljanju širših ekosistemskih rešitev v obliki preprečevanja zaraščenosti in ohranjanju biotske raznovrstnosti,« je dejal minister mag. Židan. Minister je ob tem dodal, da so »te kmetije zaradi težjih pridelovalnih razmer na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in svoje majhnosti posebej ogrožene. Skupaj s strokovnimi službami v kmetijstvu smo zato definirali cilj podpore prav tem kmetijam, ki jim je treba pomagati.«

 

Znesek podpore znaša 5.000 evrov na upravičenca, izplačan pa bo v dveh obrokih. Z razpisanimi sredstvi bo ministrstvo lahko podprlo 4.000 majhnih kmetij, kar po podatkih registra kmetijskih gospodarstev predstavlja približno dve tretjini obstoječih majhnih kmetij, ki izpolnjujejo pogoje (cca 6.500 kmetij). 75 % sredstev javnega razpisa prispeva Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in 25 % proračun Republike Slovenije. 

 

Upravičenci do podpore so majhne kmetije, ki so vpisane v register kmetijskih gospodarstev in opravljajo kmetijsko dejavnost ter imajo več kot 50 % kmetijskih zemljišč v uporabi na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje. Poleg tega morajo v letu 2017 vložiti tudi zbirno vlogo za neposredna plačila, imajo od 3 do 6 ha primerljivih kmetijskih površin, skupno od 3 od 15 glav velike živine (GVŽ) ter zagotavljajo predpisano obtežbo s travojedimi živalmi (govedo, kopitarji, drobnica, jelenjad).

 

Vloga na javni razpis bo morala vsebovati tudi enostaven poslovni načrt, v katerem bo upravičenec navedel izhodiščno stanje kmetije, opisal dejavnosti in izbral vsaj en cilj za razvoj kmetije oz. vsaj en cilj, ki prispeva k doseganju horizontalnih ciljev (inovacije, okolje, podnebne spremembe). Če bo upravičenec v poslovnem načrtu izbral cilje, ki predstavljajo dolgoročno vlaganje v kmetijsko dejavnost (npr. nakup strojev in opreme, ureditev trajnih nasadov, pašnikov), in bo za izpolnitev tega cilja namenil celoten znesek podpore, bo za sredstva iz podukrepa oproščen plačila dohodnine. 

 

Upravičenci se bodo zavezali tudi k izpolnjevanju določenih obveznosti, in sicer bodo morali doseči cilje iz poslovnega načrta v roku 3 let po izdaji odločbe o pravici do sredstev. Poleg tega se ne bo smel zmanjšati obseg kmetijskih zemljišč za več kot 10 %, zagotavljati ustrezno obtežbo s travojedimi živalmi ter vsako leto vključno z letom oddaje zahtevka za izplačilo drugega obroka pomoči oddati zbirno vlogo za neposredna plačila.

 

Za namen izvajanja tega podukrepa pridejo v poštev samo stroški in aktivnosti, ki bodo nastali po datumu oddaje vloge na javni razpis.

 

Razpis bo objavljen v petek, 13. 10. v Uradnem listu RS in na spletnih straneh ministrstva in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Vnos vlog na javni razpis bo potekal elektronsko v informacijskem sistemu agencije, vnesene vloge pa se pošlje agenciji v elektronski obliki, podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.

 

Podukrep 6.3 je nov podukrep, ki je bil uveden z drugo spremembo Programa razvoja podeželja 2014-2020. Spada v ukrep 6 Razvoj kmetij in podjetij ter je namenjen razvoju majhnih kmetij, ki redijo travojede živali in katerih kmetijska zemljišča ležijo pretežno na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost.

 

Povezava do mesta objave javnega razpisa za male kmetije ...

 

Predlog sprememb Zakona o kmetijstvu

 

Ministrstvo je včeraj posredovalo v javno obravnavo predlog sprememb Zakona o kmetijstvu, ki se nanašajo na člene povezane z verigo preskrbe s hrano, poleg tega pa tudi na začasno in občasno delo v kmetijstvu ter izobraževanje na področju čebelarstva.

 

Minister mag. Dejan Židan je ob tem izpostavil: »Nesorazmerja med različnih posameznimi členi v verigi preskrbe s hrano niso obvladovana. Največ škode utrpijo kmetje in mali proizvajalci ter deloma tudi nekatera živilskopredelovalna podjetja. Gre za evropski problem, zato si skupaj z nekaterimi drugimi državami članicami  prizadevamo za rešitev na evropski ravni. Ker skupne rešitve na ravni EU še nekaj časa ne bo, je ministrstvo pripravilo nacionalni predlog sprememb zakona o kmetijstvu. S tem želimo zaščititi najšibkejši člen v verigi, kmete in male proizvajalce.«

 

Več o predlogu sprememb zakona ...

 

Svetovni dan hrane – 16. oktober

 

Minister mag. Židan je na novinarski konferenci poudaril tudi prihajajoči svetovni dan hrane, ki bo potekal 16. oktobra. Poudaril je, da po podatkih Organizacije Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) število lačnih ljudi po svetu narašča, in sicer je v zadnjih dveh letih naraslo za 40 milijonov ljudi na skupno 815 milijonov po vsem svetu. Glavna razloga za naraščajočo lakoto so klimatske spremembe in oboroženi spori po svetu. Kar 60 % vseh lačnih ljudi prihaja iz območij, kjer potekajo vojaški konflikti, obenem pa to sproža tudi povečanje števila migrantov. Po zadnjih podatkih je 244 milijonov migrantov, kar je največje število v svetovni zgodovini.

 

Minister Židan je ob tem izpostavil prizadevanja Slovenije na svetovni ravni, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel, kar je tudi slovenski doprinos k prizadevanjem za zmanjšanje svetovne lakote. »Čebele skupaj s še nekaterimi drugimi opraševalci s svojim opraševanjem pomembno vplivajo na zagotavljanje prehranske varnosti. Vsaka tretja žlica hrane je namreč odvisna od opraševanja,« je pojasnil minister mag. Židan.

 

*   *   *