Skoči na vsebino

KATALOG IJZ

Katalog informacij javnega značaja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

   

1. Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Odgovorna uradna oseba:

dr. Aleksandra Pivec, ministrica

Datum prve objave kataloga:

 

Datum zadnje spremembe:

13.9.2018

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

http://www.mkgp.gov.si/si/o_ministrstvu/informacije_javnega_znacaja/

Druge oblike kataloga

 

 

NASLOV ORGANA

Katalog je v tiskani obliki dostopen na sedežu organa 

 

 

Dunajska 22, SI 1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 478 9000

Fax: +386 1 478 9021

gp.mkgp(at)gov.si

   

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Kratek opis delovnega področja organa:

Na podlagi 32. člena Zakona o državni upravi (UL RS, št. 113/05 – UPB, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14 in 90/14; ZDU-1) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja naloge na področjih kmetijstva, razvoja podeželja, prehrane, varstva rastlin, veterinarstva in zootehnike, gozdarstva, lovstva, ribištva, varnosti ter kakovosti krme in hrane oziroma živil, uporabe materialov, ki prihajajo v stik z živili v postopkih pridelave, predelave in distribucije živil, ter varnosti in kakovosti živil oziroma hrane v gostinski dejavnosti, institucionalnih obratih prehrane in obratih za prehrano na delu.

Seznam vseh

notranjih 

organizacijskih

enot

 

 

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

 

Generalna direktorica: Simona Vrevc, v.d. generalnega direktorja
Telefon: 01 478 9048
Elektronski naslov: simona.vrevc(at)gov.si

 

Namestnica generalne direktorice: mag. Marjeta Bizjak
Telefon: 01 478 9040
Elektronski naslov: marjeta.bizjak(at)gov.si

 

Sektor za kmetijske trge po pooblastilou: mag. Marjeta Bizjak

Telefon: 01 478 9040 


Oddelek za neposredna plačila, poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo:

po pooblastilu Marjan Dremelj

Telefon : 01 478 9317


Oddelek za trajne nasade in sonaravno kmetijstvo:

Vodja oddelka: Lidija Lipič Berlec
Telefon : 01 478 9360

 

 

Sektor za podeželje: po pooblastilu Simona Vrevc, 
Telefon: 01 478 9058

 

Oddelek za podporo programu razvoja podeželja: mag. Urška Keše

Telefon : 01 478 9319

 

Oddelek za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva: 
Marija Žamut
Telefon: 01 478 9078


Oddelek za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj: Alina Cunk Perklič

Telefon: 01 478 9047

 

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije: Leon Ravnikar

Telefon: 01 478 9309 

 

Služba za register kmetijskih gospodarstev: Alenka Rotter 

Telefon: 01 478 9039 

 

Sektor za podnebne spremembe, nevladne organizacije, šolstvo in knjigovodstvo:

Hermina Oberstar

Telefon: 01 478 9221 

 

DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

 

Generalni direktor: Jošt Jakša, vršilec dolžnosti

Telefon: 01 478 9145

Elektronski naslov: jost.jaksa(at)gov.si


Sektor za gozdarstvo: Gregor Meterc

Telefon: 01 478  9085 


Oddelek za usklajevanje sodelovanja držav srednje in vzhodne Evrope s Kitajsko  na področju gozdarstva: Gregor Meterc
Telefon: 01 478 9085

 

Sektor za lovstvo in ribištvo: Matej Zagorc

Telefon : 01 478 9387

 

SEKRETARIAT

 

Generalna sekretarka: Polonca Drofenik

Telefon: 01 478 9107

Elektronski naslov: polonca.drofenik(at)gov.si

 

Namestnik generalne sekretarke: Benedikt Jeranko
Telefon: 01 478 9098
Elektronski naslov: benedikt.jeranko(at)gov.si


Služba za pravne zadeve: mag. Gvido Mravljak

Telefon : 01 478 9058

 

Oddelek za pravnosistemske zadeve: Metka Hajdinjak

Telefon: 01 478 9137

 

Oddelek za upravno-pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike:

Marija Mežan

Telefon: 01 478 9199

 

Oddelek za upravno-pravne zadeve: Marija Sedminek Mohorič

Telefon: 01 478 9316

  

Služba za proračun in finance: Urška Jančar

Telefon : 01 478 9147 

 

Služba za javna naročila: Alenka Kavčič

Telefon: 01 478 9126 

 

Služba za kadrovske zadeve: mag. Katarina Hočevar

Telefon : 01 478 9156 

 

Služba za splošne zadeve: Gregor Sušnik

Telefon: 01 478 9029 


Glavna pisarna: Bojan Devetak

Telefon: 01 478 9113 

 

Služba za informacijsko tehnologijo: Aleš Štrekelj

Telefon : 01 478 9073 


PODPORNE SLUŽBE MINISTRSTVA


KABINET MINISTRA

    

Vodja kabineta: mag. Andrejka Majhen

Telefon: 01 478 9105

Elektronski naslov: andrejka.majhen(at)gov.si

 
NOTRANJEREVIZIJSKA SLUŽBA

Vodja službe: mag. Brigita Raščan

Telefon: 01 478 9332

Elektronski naslov: brigita.rascan(at)gov.si

 
SLUŽBA ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI IN PROMOCIJO

Vodja službe: Luka Kočevar

Telefon: 01 478 9163

Elektronski naslov: luka.kocevar(at)gov.si

 
SLUŽBA ZA EU KOORDINACIJO IN MEDNARODNE ZADEVE

Vodja službe: mag. Snežana Popovič

Telefon: 01 478 9140

Elektronski naslov: snezana.popovic(at)gov.si

 
SLUŽBA ZA DRŽAVNE POMOČI IN RAZVOJ

Vodja službe: Ivana Erjavec

Telefon: 01 478 9123

Elektronski naslov: jana.erjavec(at)gov.si

 
SLUŽBA ZA PODPORO ŽIVILSKO PREDELOVALNI INDUSTRIJI IN PROMOCIJO

KMETIJSKIH IN ŽIVILSKIH PROIZVODOV

Vodja službe: Janja Kokolj Prošek

Telefon: 01 478 9127

Elektronski naslov: janja.kokolj@gov.si

 
SLUŽBA ZA UČINKOVITO DELOVANJE JAVNIH SLUŽB

Vodja službe: Marta Hrustel Majcen 

Telefon: 01 478 9124

Elektronski naslov: marta.hrustel(at)gov.si

 

Organigram organa

Organigram MKGP

2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)

Seznam vseh drugih organov s področja dela

ORGANI V SESTAVI 

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

www.arsktrp.gov.si

Naslov: Dunajska 160, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 580 7792

Elektronski naslov: aktrp(at)gov.si  

 

Generalni direktor: mag. Miran Mihelič 

Elektronski naslov: miran.mihelic(at)gov.si

 

Namestnik generalnega direktorja: mag. Ervin Kosi

Elektronski naslov: ervin.kosi(at)gov.si

 

KIJZ

 

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

www.uvhvvr.gov.si

Naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

Telefon: 01 300 1300 

Elektronski naslov: gp.uvhvvr(at)gov.si 

 

Generalni direktor: Janez Posedi, dr.vet.med

Elektronski naslov: janez.posedi(at)gov.si

 

Namestnik generalnega direktorja: dr. Jernej Drofenik
Elektronski naslov: jernej.drofenik(at)gov.si

 

KIJZ

 

Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

www.ikglr.gov.si

Naslov: Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

Telefon: 01 43 45 700

Elektronski naslov: irsko.mko(at)gov.si

 

Glavna inšpektorica: mag. Saša Dragar Milanovič

Elektronski naslov: Sasa.Dragar(at)gov.si

 

Namestnik glavne inšpektorice: Matjaž Kočar
Elektronski naslov: matjaz.kocar(at)gov.si​​​​​​​

 

KIJZ

 

2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:

Roman Pečkaj, po pooblastilu ministra, št. 1002-349/2012/34, uradna oseba za vodenje postopkov z zahtevami za dostop do informacij javnega značaja ali ponovno uporabo informacije javnega značaja in za odločanje v njih.

 

Telefon: 01 478 9167

Elektronski naslov: roman.peckaj(at)gov.si


Marina Rojko, po pooblastilu ministra, št. 1002-432/2012/38, uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja, in sicer za vzdrževanje in objavljanje KIJZ ter Registra zavezancev za IJZ in posredovanje IJZ v svetovni splet ter pripravljanje letnih poročil. 

Telefon: 01 478 9350

Elektronski naslov: marina.rojko(at)gov.si

2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Državni predpisi

 

Veljavni predpisi (PISRS)

Veljavni predpisi MKGP

 

Register predpisov RS


Uradni list RS


Predpisi EU:
Register predpisov EU

 

Predpisi lokalnih skupnosti

 

Predpisi EU

Evropski register predpisov

2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov

Predpisi, ki so v pripravi MKGP

 

Predlogi predpisov, ki so objavljeni na podportalu E-demokracija.

 

Od trenutka, ko so le-ti (v primeru zakonov) posredovani v obravnavo v državni zbor, je spremljanje postopka sprejemanja predpisa možno na spletni strani Državnega zbora RS.

 

Vsi sprejeti predpisi pa so objavljeni v Uradnem listu RS ter spletišču Pravno-informacijskega sistema RS (PIS). 

 

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških 

in programskih 

dokumentov

 

- Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, št. 111/07)

- Program upravljanja z morskim ribištvom v vodah pod suverenostjo ali jurisdikcijo RS,

- Načrt prilaganja ribolovnega napora, 

- Program upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje 2010-2021, Priloga 1 k programu, Priloga 2 k programu,

- Okoljsko poročilo za nacionalni program sladkovodnega ribištva, Dodatek k poročilu

- Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020,

- Nacionalni strateški načrt za razvoj ribištva - NSN,

- Operativni program za razvoj ribištva v RS 2007 - 2013,

- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020,

 

 - Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« (UL RS, št. 25/11),

- Strategija o izvajanju resolucije strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020,

- Resolucija o zaščiti kranjske čebele (UL RS, št. 18/14), 

- Program razvoja podeželja 2014-2020.

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrste postopkov,ki jih vodi organ

 

 

      - Izdaja dovoljenj za izredni poseg v populacijo divjadi,

        - Izdaja dovoljenj za odlov divjadi,
- Izdaja odločb o odpravi prepovedi pri opravljanju lova,
- Izdaja odločb o dovolitvi izjeme od prepovedi iz prvega odstavka 48. člena Zakona o divjadi in  lovstvu,
- Izdaja dovoljenj o zadrževanju divjadi v ujetništvu z namenom prikazovanja divjadi javnosti v -živalskem vrtu,
- Izdaja dovoljenj o zadrževanju divjadi v ujetništvu včasu zdravljenja, rehabilitacije divjadi ter  v drugih primerih, ko je to potrebno zaradi varstva divjadi,
- Izdaja odločb o razrešitvi lovskega čuvaja opravljanja lovsko-čuvajske službe,
- Izdaja dovoljenj za gospodarski ribolov,
- Izdaja posebnega dovoljenj za gospodarski ribolov,
- Izdaja dovoljenj za negospodarski ribolov,
- Izdaja odločb o preklicu dovoljenja za gospodarski ribolov,
- Izdaja odločb o preklicu veljavnosti posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov,
- Izdaja odločb o začasnem ali trajnem odvzemu dovoljenja za gospodarski ribolov,
- Izdaja odločb o začasni prepovedi opravljanja gospodarskega ribolova,
- Izdaja odločb za začasen preklic veljavnosti dovoljenja za gospodarski ribolov,
- Izdaja odločb o vpisu oziroma izbrisu ribičev – fizičnih oseb iz evidenco ribičev fizičnih oseb,
- Podeljevanje in odvzem javnih pooblastil na področju morskega in sladkovodnega ribištva,
- Izdaja dovoljenj za gojitev rib za poribljavanje,
- Izdaja dovoljenj za smukanje rib,
- Izdaja dovoljenja za izvajanje določenega načina ribolova ne glede na prepovedi iz 25. člena Zakona o sladkovodnem ribištvu,
- Izdaja odločb o imenovanju ali razrešitvi ribiškega čuvaja,
- Izdaja odločb o potrditvi priznanih rejskih organizacij, 
- Izdaja odločb o odobrenih organizacijah v živinoreji,
- Izdaja odločb o drugih priznanih organizacijah v živinoreji,
- Sklepi o sofinanciranju kmetijskega izobraževanja – praktični pouk za posamezno proračunsko leto,
- Potrdila o pridobljeni kvalifikaciji v Republiki Sloveniji,
- Izdaja odločb o priznanju poklicne kvalifikacije za opravljanje reguliranega poklica v Republiki  Sloveniji,
- Izdaja odločb o uvedbi agromelioracije,
- Izdaja odločb o uvedbi namakalnega sistema,
- Izdaja odločb o potrditvi oziroma zavrnitvi strategij lokalnega razvoja in lokalnih akcijskih  skupnosti,
- Izdaja odločb o zaščiti kmetijskih pridelkov in živil,
- Izdaja odločb o podelitvi zaščitnih znakov.

2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja, z opisom metapodatkov

https://podatki.gov.si/data/search?publisher=ministrstvo_za_kmetijstvo_gozdarstvo_in_prehrano&all_podrocje=Kmetijstvo.+ribi%C5%A1tvo.+gozdarstvo+in+prehrana

Seznam evidenc

 

 

- Evidenca pridelovalcev in predelovalcev ekoloških in integriranih kmetijskih pridelkov ali živil 

 

- Evidenca centrov za certificiranje hmelja

 

- Pedološka karta Slovenije

 

- Register organizacij za zbiranje podatkov na tekmovanjih kopitarjev

 

- Evidenca organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za sadje in zelenjavo

 

- Register kmetijskih gospodarstev

 

- Register vzrejališč čebeljih matic

 

- Evidenca izvajalcev del v gozdovih, ki so ob inšpekcijskem pregledu ustrezali predpisanim pogojem ali teh niso izpolnjevali

 

- Evidenca drugih priznanih organizacij v živinoreji (govedo, konji, drobnica, prašiči in čebele)

 

- Evidenca kmetijskega knjigovodstva

 

- Seznam območnih združenj upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom

 

- Evidenca ekološko pridelanega semena, semenskega krompirja in vegetativnega razmnoževalnega materiala v Republiki Sloveniji

 

- Evidenca izdanih potrdil o opravljenih izpitih po programu usposabljanja za izvajanje gospodarskega ribolova

 

- Evidenca komasacij

 

- Evidenca o točkah kmetijskega gospodarstva v območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

 

- Register pasem z zootehniško oceno

 

- Karta talnih števil

 

- Seznam priznanih rejskih organizacij (govedo, konji, drobnica, prašiči in čebele)

 

- Evidenca kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti ter priznanih naravnih mineralnih vod

 

- Evidenca osemenjevalnih središč (govedo, prašiči, konji in drobnica)

 

- Kataster melioracijskih sistemov in naprav

 

- Območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost

 

- Register izvajalcev osemenjevanja – fizične osebe

 

- Zbirka podatkov mreže za podeželje

 

- Register pripustnih postaj (govedo, konji, drobnica, prašiči)

 

- Evidenca pridelka hmelja

 

- Register ribiških plovil

 

- Evidenca izobraževanja kmetijskih gospodarstev in podjetij (EVIZO)

 

- Evidenca ribičev - fizičnih oseb

 

- Register testnih postaj (govedo, konji, drobnica, prašiči in čebele)

 

- Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

 

- Evidenca ladijskih dnevnikov (računalniški program InfoRib)

 

- Register pridelovalcev grozdja in vina

 

- Rodovniške knjige (govedo, konji, drobnica, čistopasemski plemenski prašiči in čebele)

 

- Register obratov – sporočanje količin oljčnega olja in namiznih oljk

 

- Rodovniške knjige (hibridni plemenski prašiči) 

 

- Centralna kadrovska evidenca državne uprave, 
- Evidenca prijavljenih kandidatov za prosta delovna mesta na ministrstvu,  
- Evidenca o izrabi delovnega časa,  
- Evidenca o prijavah v nezgodno zavarovanje, 
- Evidenca o stroških dela,  
- Evidenca o zaposlenih delavcih,
- Evidenca o prijavah v obvezno zdravstveno zavarovanje, 
- Evidenca o uporabnikih mobilnih telefonov v lasti MKGP,
- Evidenca videonadzornega sistema v uradne službene oziroma poslovne prostore, 
- Evidenca pogodb o izobraževanju zaposlenih delavcev, 
- Evidenca študentov, ki opravljajo delo na ministrstvu, 
- Evidenca podatkov o pridelovalcih in predelovalcih, vpisanih na portal www.lokalna-kakovost.si,  
- Evidenca prostovoljnih označb kmetijskih pridelkov in živil, 
- Evidenca kmetijskih pridelkov in živil iz shem kakovosti ter priznanih naravnih mineralnih vod,

- Evidenca o finančnih pomočeh, 
- Evidenca trgovcev in uvoznikov določenih kmetijskih pridelkov ali živil.
- Tržno informacijski sistem, 
- Okoljsko občutljivo trajno travinje,  
- Register vzrejališč plemenskih ribjih jat,  
- Evidenca podatkov o izvajanju neposrednega trženja - lokalna kakovost (naročniki na seznam za pošiljanje), 
- Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.

 

2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam zbirk

 

- Javni pregledovalnik grafičnih podatkov MKGP-RKG:  http://rkg.gov.si/GERK/

- Aplikacija e-RKG: http://rkg.gpv.si/GERK/eRKG/ (dostop s certifikatom)

2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov

Sklopi informacij

sledijo

razčlenjenemu

opisu delovnega

področja organa

- vse objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javna naročila.

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Za brskanje po naših spletnih straneh potrebujete spletni brskalnik. Večina informacij je dostopna na spletnem naslovu http://www.mkgp.gov.si ob vsakem času. Veliko uporabnih informacij se nahaja tudi na spletni strani http://e-uprava.gov.si/e-uprava/.


Dostop do informacij v fizični obliki je mogoč v prostorih ministrstva na Dunajski 22, 1000 Ljubljana.


Dostopnost do informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami je v skladu s 15. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja prav tako mogoč, saj je v stavbi dvigalo, možen je dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički, na spletnih straneh je možen ogled dokumentov tudi za slabovidne (povečava črk). Vse informacije je možno pridobiti tudi izključno v tekstovni obliki.


Opis delnega dostopa: v skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

4. Stroškovnik IZ 17. ČLENA UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

 

 

5. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

Seznam najpogosteje

zahtevanih informacij oziroma

tematskih sklopov (samodejno

generiran seznam, ki ga določa

povpraševanje po posamezni

informaciji)

 

- informacije o javnih naročilih,
- informacije glede predloga širitve stavbnih površin po predlogu OPN,
- odločbe in druga dokumentacija v zvezi z upravnimi postopki.