Skoči na vsebino

ORGANIZIRANOST

Ministrica: dr. Aleksandra Pivec
tajništvo: Tina Majhenič
tel.: 01 / 478 9102
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: aleksandra.pivec(at)gov.si

 


 
Državna sekretarka: mag. Tanja Strniša
tel.: 01 / 478 9103
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: tanja.strnisa(at)gov.si

 

Državni sekretar: dr. Jože Podgoršek

tel.: 01 478 9103

faks: 01 478 9021

e-pošta: joze.podgorsek@gov.si

 

 

KABINET MINISTRA

vodja: mag. Andrejka Majhen
tajništvo: Tina Majhenič
tel.: 01 / 478 9105
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: andrejka.majhen@gov.si

 

 

DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO

v.d. generalne direktorice: Simona Vrevc

Namestnica: mag. Marjeta Bizjak
tel.: 01 / 478 9117
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: simona.vrevc@gov.si

 

Sektor za kmetijske trge: po pooblastilu mag. Marjeta Bizjak
tel.: 01 / 478 9040
- Oddelek za neposredna plačila, poljedelsko in živinorejsko proizvodnjo: po pooblastilu Marjan Dremelj
- Oddelek za trajne nasade in sonaravno kmetijstvo: Lidija Lipič Berlec

 

Sektor za podeželje: Simona Vrevc
tel.: 01 / 478 9128
- Oddelek za podporo programu razvoja podeželja: mag. Urška Keše
- Oddelek za izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva:Marija Žamut

- Oddelek za sonaravno kmetijstvo in lokalni razvoj: Alina Cunk-Perklič

 

Sektor za urejanje kmetijskega prostora in zemljiške operacije: Leon Ravnikar
tel.: 01 / 478 9036
        01 / 478 9035

 

Služba za register kmetijskih gospodarstev: Alenka Rotter
tel.: 01 / 478 9039

 

Sektor za podnebne spremembe, nevladne organizacije, šolstvo in knjigovodstvo: Hermina Oberstar
tel.: 01 / 478 9221

 

 

DIREKTORAT ZA GOZDARSTVO, LOVSTVO IN RIBIŠTVO

generalni direktor: Jošt Jakša
tel.: 01 / 478 9145
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: jost.jaksa(at)gov.si

 

Sektor za gozdarstvo: Gregor Meterc
tel.: 01 / 478  9085

 

Sektor za lovstvo in ribištvo: Matej Zagorc
tel.: 01 / 478 9387

 

 

SEKRETARIAT 

Generalna sekretarka: Polonca Drofenik
tel.: 01 / 478 9029 
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: polonca.drofenik(at)gov.si

 

Služba za pravne zadeve: mag. Gvido Mravljak
tel.: 01 / 478 9141

- Oddelek za pravnosistemske zadeve: Metka Hajdinjak

- Oddelek za upravno-pravne zadeve s področja izvajanja ukrepov kmetijske politike: Marija Mežan

- Oddelek za upravno-pravne zadeve: Marija Sedminek Mohorič

 

Služba za proračun in finance: Urška Jančar
tel.: 01 / 478 9147

 

Služba za javna naročila: Alenka Kavčič
tel.: 01 / 478 9126

 

Služba za kadrovske zadeve: mag. Katarina Hočevar
tel.: 01 / 478 9156

 

Služba za splošne zadeve: Gregor Sušnik
tel.: 01 / 478 9029
- Glavna pisarna: Bojan Devetak

 

Služba za informacijsko tehnologijo: Aleš Štrekelj
tel.: 01 / 478 9073

 

 

 

PODPORNE SLUŽBE MINISTRSTVA

 

Služba za odnose z javnostmi in promocijo: Luka Kočevar
tel.: 01 / 478 9163
faks: 01 / 478 9021 
e-pošta: pr.mkgp@gov.si

 

Služba za EU koordinacijo in mednarodne zadeve: mag. Snežana Popovič
tel.: 01 / 478 9198
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: snezana.popovic(at)gov.si

 

Služba za državne pomoči in razvoj: Ivana Erjavec
tel.: 01 / 478 9123
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: jana.erjavec(at)gov.si

 

Služba za podporo predelovalni industriji in promocijo kmetijskih in živilskih proizvodov: Janja Kokolj Prošek
tel.: 01 / 478 9127
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: janja.kokolj(at)gov.si

 

Služba za učinkovito delovanje javnih služb: Marta Hrustel Majcen
tel.: 01 / 478 9198
faks: 01 / 478 9021
e-pošta: marta.hrustel(at)gov.si
 

Notranjerevizijska služba: mag. Brigita Raščan
tel.: 01 / 478 9332

 

ORGANI V SESTAVI MINISTRSTVA

 

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin