Skoči na vsebino

VARUH ODNOSOV V VERIGI PRESKRBE S HRANO

Kot prvega, je Vlada RS 1. marca 2015 imenovala dr. Jožeta Podgorška za varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano.  Lastnosti varuha so, da je to oseba, ki uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v verigi preskrbe s hrano.

 

Vlada RS je na svoji prvi seji, 13. septembra 2018 dr. Jožeta Podgorška razrešila pristojnosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano in ga imenovala na mesto državnega sekretarja. 

 

Varuh je pri svojem delu neodvisen in samostojen, materialna in finančna sredstva za njegovo delovanje pa zagotavlja Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Podrobnejši pogoje o delovanju in financiranju varuha so navedeni v Uredbi o delovanju in financiranju varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano (Uradni list RS, št. 50/14).

 

Kontakt

 

spletna stran: www.varuhverigehrane.si

 

Dunajska 22

1000 Ljubljana

 

vsak torek od 13. do 17. ure

pisarna v IV. nadstropju št. 410

 

tel.: 01 / 478 9087

 

 

Vizija prvega varuha ...

 

"Na mestu Varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano bom sledil osnovni viziji, in sicer ohranjanju trajnostne prehranske verige. V tem smislu bom motiviral vse partnerje k partnerskemu odnosu v medsebojnem poslovanju. Kajti, razumevanje potreb po vseh partnerjih in deležnikih v verigi preskrbe s hrano bo pripomoglo k temu, da bo vsak deležnik skrbel tudi za predhodni in/ali naslednji člen v prehranski verigi. Skrbel predvsem v smislu zagotavljanja ekonomske in razvojne stabilnosti. Pri tem moramo ozavestiti prav vse deležnike v verigi preskrbe s hrano, od kmetov, zadrug, živilsko predelovalne industrije, trgovine in potrošnikov, da za našo prehransko varnost potrebujemo vitalno in razvijajočo se prehransko verigo, kjer nihče od členov ne sme popustiti oziroma ga ne moremo nadomestiti. 

 

V tem smislu bom v verigi preskrbe s hrano zasledoval ciljem poštenih odnosov med deležniki v verigi vrednosti hrane in v verigi preskrbe s hrano. Pri uveljavljanju poštenih odnosov bom najprej zagovarjal upoštevanje zakonskih določb, kar vključuje prepoved obveznih rabatov na fakturah dobaviteljev in spoštovanje plačilnih rokov. V nadaljevanju bom motiviral vse sogovornike v prehranski verigi k spoštovanju slovenskih posebnosti v primerjavi s kmetijsko razvitimi državami. V tem smislu moramo slovenskim pridelovalcem in živilsko predelovalni industriji priznati vrednost za pridelek/izdelek, ki ji pripada. Predvsem pa si ne smemo dovoliti razmišljati o lastnih dobičkih na račun osiromašenja in uničevanja partnerjev. 

 

Pri promoviranju poštenih odnosov bom promoviral tudi moralna načela pri pripravi pogodb med kupcem in prodajalcem ter načela pravičnih marž v verigi vrednosti. Med moralnimi načeli bi izpostavil plačilno nedisciplino, ki pogosto nezakonito podaljšuje plačilne roke dobavljenega blaga. Pri načelu poštenih marž pa bomo skupaj z agrarnimi ekonomisti izračunali in ocenili pošteno maržo za vsakega deležnika v verigi vrednosti, in sicer takšno, da bodo vsi deležniki pokrili svoje stroške in tudi razširjeno reprodukcijo. 

 

Pri svojem delu bom v skladu z Zakonom o kmetijstvu in Zakonom o trgovini promoviral takšne tržne poti in prakse, ki prinašajo korist vsem deležnikom in nenazadnje tudi kupcem hrane. Z ureditvijo poštenih odnosov med deležniki pričakujem nižje maloprodajne cene hrane za končnega potrošnika in poštene cene za pridelovalce in predelovalce. V Evropskem prostoru je potrebno poiskati primere dobrih praks drugačnih tržnih poti in pristopov in jih smiselno uvesti tudi v slovenski tržni prostor. V ta namen bomo preučili zakonodajne okvire in predlagali morebitne smiselne dopolnitve, ki bodo omogočile drugačne načine trženja hrane."