Skoči na vsebino

VODSTVO

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag. Dejan Židan

Magister Dejan Židan je rojen 16. 10. 1967 v Mariboru. Osnovno šolo je obiskoval v Račah in jo zaključil leta 1982. Po končani osnovni šoli se je vpisal na Šolo za živinorejsko veterinarske tehnike, ki jo je dve leti obiskoval v Mariboru, nato pa v Kamniku.

 

Študij na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani je pričel leta 1986 in ga zaključil decembra 1992.

 

Njegova prva zaposlitev je bila v Oddelku za reprodukcijo Živinorejsko veterinarskega zavoda za Pomurje v Murski Soboti, kjer je opravljal pripravništvo. Strokovni izpit na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je opravil septembra 1994. Po pripravništvu je bil za krajši čas zaposlen v perutninarski obratni veterinarski ambulanti Agromerkurja, ter nato pri Nabergoj veterinarskem inženiringu.

 

Avgusta 1995 je nastopil delo na Veterinarskem zavodu Slovenije, Oddelku za reprodukcijo območne enote Murska Sobota. Podiplomski magistrski študij je pričel v študijskem letu 1996/97 in ga uspešno zaključil decembra 1999. Od leta 2000 je poleg dela v Oddelku za reprodukcijo opravljal še naloge koordinatorja in nato vodje območne enote Murska Sobota VZS.

 

Po preoblikovanju organizacije veterinarske službe je opravljal dela vodje enote Murska Sobota Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete, hkrati pa strokovno deloval na področju zdravja in razmnoževanja prašičev. V tem času so tudi izgradili nove prostore Nacionalnega veterinarskega instituta v Murski Soboti. V okviru Centra za permanentno izobraževanje Veterinarske fakultete je koordiniral delo na izobraževanju rejcev in neveterinarskih delavcev. Do junija 2003 je bil tudi urednik strokovne revije »Reja prašičev«.

 

Od maja 2003 je kot član vodstva KG Rakičan d.d. in od januarja 2007 kot predsednik uprave Skupine Panvita, KG Rakičan d.d. sodeloval pri izgradnji slovenske kmetijske in živilsko­predelovalne verige, ki obsega dejavnosti od poljedelstva, proizvodnje krme, reje prašičev in perutnine do klavniške ter živilsko-predelovalne industrije in proizvodnje »zelene« energije.

 

Konec leta 2003 je bil kot zunanji sodelavec Ljubljanske Veterinarske fakultete izvoljen v naziv strokovnega sodelavca za področje zdravja in razmnoževanja prašičev. Maja 2007 je bil ponovno imenovan za člana sveta za živinorejo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Junija 2007 mu je senat Fakultete za kmetijstvo Univerze v Mariboru podelil naziv gostujoči strokovnjak Fakultete za kmetijstvo.

 

5. maja 2010 je nastopil mandat ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter vodil resor vse do imenovanja novega ministra, t. j. 10. februarja 2012. Na državnozborskih volitvah 2011 je bil v volilnem okraju Murska Sobota izvoljen za poslanca v Državnem zboru, kjer je do nastopa mandata ministra predsedoval Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje.

 

20. marca 2013 je prevzel ministrovanje v novem Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter vodil resor do imenovanja nove Vlade RS, 19. 9. 2014 v kateri je prevzel vodenje novega ministrstva pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Minister mag. Dejan Židan je tudi podpredsednik Vlade RS.

 

Državna sekretarka mag. Tanja Strniša

Mag. Tanja Strniša je rojena 21. novembra 1962 v Novem mestu. Osnovno šolo je obiskovala v Dolenjskih Toplicah, gimnazijo pa v Novem mestu. Nadaljevala je s študijem na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, Oddelek za agronomijo, ki ga je končala leta 1986. Leta 1990 je nadaljevala s podiplomskim magistrskim študijem kmetijskega podjetništva na Biotehniški fakulteti in ga leta 1995 tudi uspešno končala.

 

Njena prva zaposlitev je bila v Kmetijski zadrugi Krka Novo mesto, kjer je opravljala delo tehnologinje in pospeševalke za sadjarstvo. Svojo poklicno pot je nadaljevala kot kmetijska svetovalka, specialistka za področje ekonomike kmetijstva na Kmetijskem zavodu Ljubljana, Oddelek Novo mesto.

 

Leta 2001 se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravljala naloge svetovalke za koordinacijo priprav za vstop Slovenije v EU na področju kmetijstva in ribištva, kasneje pa vodje Projektne skupine za koordinacijo priprav in predsedovanja Slovenije EU in koordinatorke za Evropski svet in Svet EU za splošne zadeve.

 

Od septembra 2008 do julija 2009 je bila zaposlena na Veleposlaništvu RS v Pragi, kjer je med drugim sekretariatu za predsedovanje v okviru Urada Vlade Češke republike svetovala pri predsedovanju Svetu EU.

 

Državna sekretarka je bila v drugi polovici leta 2004 vodja kabineta ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Od maja 2010 do februarja 2012 je zasedala mesto državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kasneje pa mesto namestnice generalnega direktorja Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje. Vlada RS jo je na funkcijo državne sekretarke na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ponovno imenovala marca 2013.

 

Državna sekretarka govori angleško (aktivno), francosko (pasivno) in hrvaško (pasivno). Je poročena in ima dva otroka.

 

Državni sekretar mag. Marjan Podgoršek

Marjan Podgoršek je rojen 10. novembra 1965. Po izobrazbi je magister ekonomskih znanosti in univerzitetno diplomirani organizator informatike.

 

Svojo poklicno pot je začel pri SKB Banki d.d., kjer je kot projektni vodja in sistemski arhitekt vodil in sodeloval v kompleksnih projektih prenove poslovanja. Leta 2000 je delal kot projektni vodja v revizijah v Mednarodni revizijski družbi Deloitte&Touche ter tri leta kasneje s službovanjem nadaljeval kot svetovalec predsednika Računskega sodišča RS. Služboval je tudi kot pomočnik direktorja Upravljavskega centra za informacijsko tehnologijo NLB ter direktor podjetja Biservice. Med leti 2012-2014 je bil član nadzornega sveta in član uprave za finance Cimosa, do 2015 pa je bil direktor podjetja DSU. 

 

Vlada RS je Marjana Podgorška 29. 4. 2016 imenovala za državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.