Skoči na vsebino

PREDPISI IN DOKUMENTI V PRIPRAVI - SPLOŠNO - ARHIV

Javna razgrnitev Okoljskega poročila za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020


Spoštovani!  Ministrstvo RS za kmetijstvo in okolje je izvedlo:  Javno razgrnitev Okoljskega poročila za Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020  Na...

Osnutek Pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja (EVA 2013-2330-0091)


Spoštovani!   Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na   - Osnutek Pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju sadja in zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja (EVA 2013-2330-0091)  Vaše...

Osnutek Sklepa o določitvi višine vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na - Osnutek Sklepa o določitvi vodnega povračila za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2015.  Vaše pripombe in predloge lahko...

Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč, ogrevanje in podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na - Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih za določitev roka, načina in višine plačila za vodno pravico za posebno rabo vode za proizvodnjo pijač in potrebe kopališč,...

Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ki se pridobi z vodnim dovoljenjem


Spoštovani! Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na - Osnutek Uredbe o podrobnejših merilih plačila za vodno pravico, ki se pridobi z vodnim dovoljenjem. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do petka, 20....

Uredba o izvajanju ukrepa LEADER iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020


Spoštovani! Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo predog Uredbe o izvajanju ukrepa LEADR iz naslova Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Uredba določa vrste podukrepov LEADER, ki bodo...

Javna razgrnitev Okoljskega poročila za Programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020


Na podlagi 43. člena Zakona o varstvu okolja (Ur.l. RS, št. 39/2006-uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 57/12) Ministrstvo za kmetijstvo in okolje s tem...