Skoči na vsebino

GOZDARSTVO

 

Pomembni dokumenti

 
Nacionalni gozdni program (Uradni list RS, št. 111/07)

Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014

 

 

Zakoni

  

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)

 
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu ZGRM (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11)

 
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ZSKZ (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS)

 

 

Uredbe

 

Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10 in 1/13 in 39/15)

 
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 98/10, 98/12, 62/13, 90/13, 108/13 in 9/16 - ZGGLRS)

 

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15) 

 

Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 42/15) 

 

 

Pravilniki

 

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje  prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS (Uradni list RS, št. 2/10 in 9/16 – ZGGLRS)

 

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14, 60/15 in 86/16)

 
Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS št. 91/10)

 
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16)

 

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)

 
Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13)

 
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94, 50/06, 74/11 in 80/12)

 
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Uradni list RS, št. 70/98)

 
Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 79/11)

 
Pravilnik o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 5/10, 74/13)

 
Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in službeni obleki gozdarskih nadzornikov (Uradni list RS, št. 93/10)

 

Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja prevoznih sredstev, ki prevažajo gozdno lesne sortimente na gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 72/13 in 29/14)

 

Pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodukcijskega materiala v kategorijah "kvalificiran" in "testiran" (Uradni list RS, št. 19/04)

 
Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Uradni list RS, št. 93/02 in 93/04)

 
Pravilnik o določitvi provenienčnih območij (Uradni list RS, št. 72/03 in 58/12)

 
Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov (Uradni list RS, št. 91/03)

 
Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 109/03)

 
Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja (Uradni list RS, št. 127/03)

 
Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Uradni list RS, št. 19/04 in 55/12)

 

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09

 

 

Ostali podzakonski akti

 

Les je lep - akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (Sklep Vlade RS, 27. 6. 2012)

 
Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94 popr.  43/94, 15/98, 72/02, 112/06, 97/12, 20/13 in 18/15)

 

Sklep o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 1/94, 65/99, 69/02, 11/06 in 47/11)

 
Odlok o določitvi gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/03 in 44/03)

 
Odredba  o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Uradni list RS, št. 4/10)