Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

GOZDARSTVO

 

Pomembni dokumenti

 
Nacionalni gozdni program (Uradni list RS, št. 111/07)

Poročilo o izvajanju Nacionalnega gozdnega programa do 2014

 

 

Zakoni

  

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16)

 
Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu ZGRM (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popr., 45/04 – ZdZPKG in 77/11)

 
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ZSKZ (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 – ZUUJFO in 9/16 – ZGGLRS)

 

 

Uredbe

 

Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10 in 1/13 in 39/15)

 
Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 98/10, 98/12, 62/13, 90/13, 108/13 in 9/16 - ZGGLRS)

 

Uredba o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 38/94, 20/95, 42/98, 12/99, 25/02, 35/03, 31/05, 9/06, 32/07, 36/09, 103/10, 35/12, 101/13 – ZDavNepr in 42/15) 

 

Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest (Uradni list RS, št. 42/15) 

 

 

Pravilniki

 

Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati fizična oseba za uveljavljanje  prednostne pravice pri podelitvi koncesije za izkoriščanje gozdov v lasti RS (Uradni list RS, št. 2/10 in 9/16 – ZGGLRS)

 

Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove (Uradni list RS, št. 71/04, 95/04, 37/05, 87/05, 73/08, 63/10, 54/14, 60/15 in 86/16)

 
Pravilnik o načrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS št. 91/10)

 
Pravilnik o varstvu gozdov (Uradni list RS, št. 114/09 in 31/16)

 

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09)

 
Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13)

 
Pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci del v gozdovih (Uradni list RS, št. 35/94, 50/06, 74/11 in 80/12)

 
Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in strokovnem izpopolnjevanju za delavce v javni gozdarski službi (Uradni list RS, št. 70/98)

 
Pravilnik o merjenju in razvrščanju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 79/11)

 
Pravilnik o pogojih za opravljanje javne gozdarske službe v Zavodu za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 5/10, 74/13)

 
Pravilnik o službenem znaku, izkaznici in službeni obleki gozdarskih nadzornikov (Uradni list RS, št. 93/10)

 

Pravilnik o načinu in postopku ustavljanja prevoznih sredstev, ki prevažajo gozdno lesne sortimente na gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 72/13 in 29/14)

 

Pravilnik o pogojih in postopku za odobritev gozdnih semenskih objektov, namenjenih pridelovanju gozdnega reprodukcijskega materiala v kategorijah "kvalificiran" in "testiran" (Uradni list RS, št. 19/04)

 
Pravilnik o enotnem obrazcu prijave pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, gozdnega reprodukcijskega materiala oziroma semenskega materiala kmetijskih rastlin za inšpekcijski pregled pri uvozu (Uradni list RS, št. 93/02 in 93/04)

 
Pravilnik o določitvi provenienčnih območij (Uradni list RS, št. 72/03 in 58/12)

 
Pravilnik o pogojih za odobritev gozdnih semenskih objektov v kategorijah "znano poreklo" in "izbran", ter o seznamu gozdnih semenskih objektov (Uradni list RS, št. 91/03)

 
Pravilnik o pogojih za vpis v register dobaviteljev in drugih obveznostih dobaviteljev ter zahtevah za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala (Uradni list RS, št. 109/03)

 
Pravilnik o ugotavljanju podatkov za seme gozdnega drevja (Uradni list RS, št. 127/03)

 
Pravilnik o potrdilih in glavnih spričevalih za gozdni reprodukcijski material (Uradni list RS, št. 19/04 in 55/12)

 

Pravilnik o gozdnih prometnicah (Uradni list RS, št. 4/09

 

 

Ostali podzakonski akti

 

Les je lep - akcijski načrt za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 (Sklep Vlade RS, 27. 6. 2012)

 
Sklep o organizaciji in začetku dela Zavoda za gozdove Slovenije (Uradni list RS, št. 72/93, 3/94 popr.  43/94, 15/98, 72/02, 112/06, 97/12, 20/13 in 18/15)

 

Sklep o uskladitvi ustanovnega akta javnega raziskovalnega zavoda Gozdarski inštitut Slovenije (Uradni list RS, št. 1/94, 65/99, 69/02, 11/06 in 47/11)

 
Odlok o določitvi gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 31/03 in 44/03)

 
Odredba  o seznamu drevesnih vrst in umetnih križancev (Uradni list RS, št. 4/10)