Skoči na vsebino

KMETIJSTVO

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/200857/1290/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 - ZKme-1D)
 • Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – Odl. US, 30/13)
 • Zakon o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15)
 • Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98 – Odl.US, 56/99, 72/00, 51/04 – Odl.US, 87/11)

Zakonodaja glede na delovna področja (po abecedi):

Agrarne skupnosti

 • Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem zbor agrarne skupnosti (Uradni list RS, št. 53/16)
 • Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti (Uradni list RS, št. 22/17)

Čebelarstvo

Slovenska zakonodaja:

 • Uredba o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 (Uradni list RS, št. 73/16).

Evropska zakonodaja:

  • Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549),
  • Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671),
  • Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3);
  • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9)

Ekološko kmetijstvo

Slovenska zakonodaja:

Evropska zakonodaja: 

 • Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 ( v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES).
 •  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora ( v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES).
 • Uredba Komisije(ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav; 

FADN

 • Uredba Sveta (ES) št. 1217/09  o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski  skupnosti (16. člen klavzula o zaupnosti podatkov)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 z dne 1. avgusta 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 385/2012 z dne 30. aprila 2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev (obračunsko leto 2014)
 • RICC_1680 Opredelitev podatkov poročila s kmetijskega gospodarstva (obračunsko leto 2014)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (od obračunskega leta 2015 dalje)
 • Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN (Uradni list RS, št. 76/14)

Do vključno obračunskega leta 2013 je oblika poročila kmetijskega gospodarstva določena z:

 • Uredba Komisije (ES) št. 868/2008 z dne 3. septembra 2008 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev 
 • RICC_882 Opredelitev spremenljivk, ki se uporabljajo pri standardnih rezultatih FADN (.doc)
 • RICC_1256 Opredelitev podatkov poročila s kmetijskega gospodarstva

Goveje in telečje meso

Pravne podlage – Slovenija

 • Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15 in 27/17)
 • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Ur. list RS, št. 30/09)
 •  Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov (Uradni list RS, št. 2/10, 4/12 in    26/14 – ZKme-1B)

 

Pravne podlage – EU

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
 • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 •  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013       o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb    Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi     Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije        za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih           kategorij trupov in živih živali
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za     uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic   Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali

Hmelj

Slovenska zakonodaja:

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08);
 • Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/09 in 60/10);
 • Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 98/08 in 63/10);
 • Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu (Uradni list RS, št. 45/10).

Evropska zakonodaja:

 • Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1),
 • Uredbe Komisije (EGS) št. 1351/72 z dne 28. junija 1972 o priznavanju skupin organizacij proizvajalcev hmelja (UL L št. 148 z dne 30. 6. 1972, str. 13) in
 • Uredbe Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (UL L št. 288 z dne 19. 10. 2006, str. 18).

Integrirana pridelava

Slovenska zakonodaja: 

Jajca in perutnina

Slovenska zakonodaja:

 • Pravilnik o označevanju valilnih jajc in en dan starih piščancev (Uradni list RS, št. 28/2004)
 • Uredba o izrednih ukrepih podpore perutninskemu sektorju (Uradni list RS, št. 86/06)

Evropska zakonodaja:

Kmetijska zemljišča

 

Območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo:

 • Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 71/11)

Občinski prostorski načrti:

 • Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 63/16)
 • Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16)
 • Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva (Uradni list RS, št. 80/16)

Komasacije kmetijskih zemljišč:

Melioracije kmetijskih zemljišč:

 • Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/14 in 91/15)
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 85/14)
 • Pravilnik o evidenci melioracijskih sistemov in naprav (Uradni list RS, št. 3/09

Kmetijski trgi - drugi ukrepi tržnih ureditev

Zakoni

 • Zakon o vinu - ZVin (Uradni list RS, št. 105/2006)

Uredbe

 • Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za žita (Uradni list RS, št. 46/2004)
 • Uredba o izvajanju ukrepov zasebnega skladiščenja in intervencije za goveje in prašičje ter ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 46/2004)
 • Uredba o izrednih ukrepih podpore perutninskemu sektorju (Uradni list RS, št. 86/2006)
 • Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 10/2005)
 • Uredba o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/200877/2008)
 • Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/2008)
 • Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 10/2005132/2006)
 • Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za goveje in telečje meso na področju posebnih izvoznih nadomestil (Uradni list RS, št. 46/2004)
 • Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 113/200518/2006)
 • Uredba o javni svetovalni službi v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 80/2007)
 • Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008 - 2010 za leto 2008(Uradni list RS, št. 105/2007)
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike  (Uradni list RS, št. 46/2005139/2006)
 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 33/2004, 87/2005, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil za kmetijske proizvode  (Uradni list RS, št. 33/2004)

Pravilniki

 

Žita in riž

 • Pravilnik o tržno-informacijskem sistemu za trg s pšenico in s koruzo (Uradni list RS, št. 53/2004)

Prašičje meso

 • Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 1/2001)

Jajca in perutnina

 • Pravilnik o proizvodnji in označevanju valilnih jajc in en dan starih piščancev (Uradni list RS, št. 28/2004)

Sadje in zelenjava

 • Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, spremembah operativnih programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo (Uradni list RS, št. 133/2006)
 • Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji (Uradni list RS, št. 33/2006)

Vino

 • Pravilnik o minimalnih pogojih za promet z nevstekleničenim namiznim vinom z geografskim poreklom in vinskim moštom v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 18/1977, 1/1981, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o načinu in postopku jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter jemanja vzorcev enoloških sredstev za analize (Uradni list RS, št. 13/1980, 94/2005)
 • Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/2007)
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček (Uradni list RS, št. 3/2000, 101/2000 Skl.US: U-I-228/00, 96/2001 Odl.US: U-I-228/00-34, 66/2004, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - teran (Uradni list RS, št. 16/2008)
 • Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži (Uradni list RS, št. 40/2001, 52/2003, 44/2005, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev (Uradni list RS, št. 69/2001 (87/2001 - popr.), neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina (Uradni list RS, št. 36/200476/2005115/20057/2007)
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu (Uradni list RS, št. 43/2004, 127/2004, 112/2005, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o načinu vodenja kletarske evidence in spremnih dokumentih za prevoz vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 51/2004)
 • Pravilnik o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru (Uradni list RS, št. 49/2007)
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - Metliška črnina in Belokranjec (Uradni list RS, št.5/2008)
 • Pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte (Uradni list RS, št. 69/200331/2004117/2004)

Čebelarstvo

 • Pravilnik o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 109/2007, 126/2007;neuradno prečiščeno besedilo 1 (.pdf))

Mleko in mlečni proizvodi

 • Pravilnik o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 130/2004, 84/2007, neuradno prečiščeno besedilo 1 (.pdf))

Mlečne kvote

 • Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe (Uradni list RS, št. 121/2004)

Goveje in telečje meso

 • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Uradni list RS, št. 45/2005)

Oljčno olje

 • Pravilnik o vsebini in obliki programov dela in poročil organizacij proizvajalcev oljčnega olja (Uradni list RS, št. 20/2006)

Hmelj

 • Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 90/2004, 57/2005, 78/2005, 97/2006, 79/2007, neuradno prečiščeno besedilo 1 (.doc))

Ovčje in kozje meso

 • Odredba o določitvi reprezentativnih trgov in o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa  (Uradni list RS, št.46/2001)

Kmetijski trgi - ukrep neposrednih plačil

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008)

Uredbe

 • Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 113/2009, 62/2010, 4/2011, 81/2011, 98/2011 in 80/2012
 • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013 (Uradni list RS, št. 14/2013)

Pravilniki

 • Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 19/2010 in 22/2012)
 • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 122/2008
 • Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št 122/2008, 4/2010)

 

Evropska zakonodaja

 

 • Uredba Sveta (ES) št. 73/2009, z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003
 • Uredba Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete 
 • Uredba komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. november 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina

Mehanizmi skupne kmetijske politike in ureditve, ki pokrivajo več tržnih ureditev skupaj

Slovenska zakonodaja: 

 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov (Uradni list RS, št. 79/2009)
 • Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode (Uradni list RS, št.34/2009)
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/2009)

Evropska zakonodaja:   

 • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. Decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, EGS št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT): 1308/2013
 • Uredba Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov: 510/2014

Izvozna nadomestila:  

 • Horizontalna uredba o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode: 612/2009
 • Skupna pravila za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode: 1454/2007
 • Nadzor s fizični pregledi pri izvozu kmetijskih proizvodov, za katere se dobijo izvozna nadomestila: 1276/2008
 • Vzpostavitev nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila: 3846/87
 • Nomenklatura kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila za leto 2015: 1366/2014 (uporablja se od 1. januarja 2015)

Uvozna in izvozna dovoljenja:  

 • Horizontalna uredba o določitvi skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (Kodificirana različica): 376/2008

Varščine:  

 • Pravila za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode: 66(1). člen Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014, Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014

Uvozne tarifne kvote:  

 • Skupna pravila za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj: 1301/2006

Skupna carinska tarifa:  

 • Skupna carinska tarifa EU za leto 2015: 1101/2014 (uporablja se od 1. januarja 2015)

Zasebno skladiščenje in javna intervencija:

 • Horizontalna uredba o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode:826/2008 
 • Horizontalna uredba o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo: 1272/2009
 • Horizontalna uredba o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov: 1130/2009

ISAMM:

 • Horizontalna uredba o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil in promocije kmetijskih proizvodov: 792/2009

Mleko in mlečni proizvodi

Mleko in mlečni proizvodi

Pravne podlage – Slovenija

 •          Uredba o izvajanju uredbe (EU) o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka (Ur.l. RS št: 81/2014)

  

Pravne podlage – EU

 • 479/2010 Uredba Komisije (EU) z dne 1. junija 2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
 • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 • 880/2012 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 880/2012 z dne 28. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede nadnacionalnega sodelovanja in pogodbenih pogajanj organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 263 z dne 28. 9. 2012, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 880/2012/EU)

Naravne nesreče

 • Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 52/16)
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – ZVNDN-UPB1 (Uradni list RS, št. 51/2006)
 • Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN (Uradni list RS, št. 75/2003, 98/2005, 114/2005 - UPB1, 90/2007,102/2007)
 • Zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - ZPKZ (Uradni list RS, št.48/199221/1995)

Uredbe

 • Uredba o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 109/200377/200497/2004)
 • Uredba o postopku dodelitve koruze imetnikom rejnih živali iz blagovnih rezerv Republike Slovenije zaradi omilitve posledic škode po suši v letu 2003 (Uradni list RS št. 82/2003)
 • Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov za leto 2006 (Uradni list RS, št. 26/2006)
 • Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS, št.138/2006)
 • Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008 (Uradni list RS, št. 68/2008)

Pravilniki

 • Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode k kmetijstvu (Uradni list RS št. 112/20035/200418/2005)

Drugi pravni akti

Oljčno olje

EU zakonodaja

 • Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«), z vsemi spremembami. Ta uredba ureja zlasti naslednja področja: organizacije izvajalcev v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk (organizacije proizvajalcev, medpanožne organizacije); tržni standardi za oljčno olje in namizne oljke (poimenovanje in opredelitev); uvozna in izvozna dovoljenja;
 • Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja  iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah, z vsemi spremembami. Uredba ureja zlasti: kategorije in značilnosti oljčnega olja; vzorčenje in  analizne metode za oljčno olje; preverjanje senzoričnih značilnosti oljčnega olja idr.;
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje, z vsemi spremembami. Uredba ureja zlasti naslednja področja: posebne tržne standarde za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin na ravni prodaje na drobno (embalaža, označbe olj – poreklo, neobvezne navedbe, mešanice, izvajanje verifikacij idr.).

Slovenska zakonodaja

 • Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 20/2009);
 • Pravilnik o dodatnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja (Uradni list RS, št.106/2005);
 • Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje (Uradni list RS, št. 60/2012).

Proizvodi, za katere ne velja tržna ureditev (Non-Annex I proizvodi)

Slovenska zakonodaja: 

 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov, Objavljena 9.10.2009 v Uradnem listu RS št. št. 79/2009, str. 10623, ki je nadomestila Uredbo o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 33/200487/200545/2008 - ZKm-1)

Evropska zakonodaja:

 • Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30. novembra 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov – kodificirana različica (UL L št. 328 z dne 15.12.2009 str. 10);
 • Uredbe Komisije (ES) št. 578/2010 z dne 29. junija 2010 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1216/2009 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (UL L št. 171 z dne 6. 7. 2010, str. 1);
 • Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (UL L št. 186 z dne 17. 7. 2009, str. 1);
 • Uredba Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer.
 • Povezava na Eur-lex: register veljavne zakonodaje Skupnosti: 03.70.50 Proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi II (sedaj proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi I)

Prašičje meso

Slovenska zakonodaja: 

Evropska zakonodaja:

Register kmetijskih gospodarstev (RKG) in evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

 • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (UL RS, št. 73/14)
 • Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (UL RS, št. 122/2008, 4/2010, 110/2010)

Sadje in zelenjava

Evropska zakonodaja

 • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave; Uredba določa tržne standarde za sadje in zelenjavo ter izvajanje nadzora + organizacije in skupine proizvajalcev ter medpanožne organizacije
 • Uvozna dovoljenja za česen v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 - Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav, z vsemi spremembami, vlogo se predloži na ARSKTRP...
 • Uvozna dovoljenja za konzervirane gobe v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 -Uredba Komisije (ES) št. 1979/2006 z dne 22. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav, vlogo se predloži na ARSKTRP...
 • Pomoč za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št.1234/2007 in Uredbo Komisije (ES) št. 288/2009 - Organ za izvedbo sheme (potrditev šol, izplačila pomoči na osnovi zahtevkov, administrativi pregled in pregled na kraju samem, sankcije…) je ARSKTRP kjer je tudi forum za vprašanja šol o shemi: kot EU ukrep Skupne kmetijske politike ima shema posebno spletno stran tudi na spletnih straneh Evropske komisije...
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1333/2011 z dne 19. Decembra 2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan. Uredba določa tržni standard za banane, izvajanje nadzora za banane in poročanje za države pridelovalke banan. 

Slovenska zakonodaja

=>TRŽNO INFORMACIJSKI SISTEM ZA TRG S SVEŽIM SADJEM

 

Evropska zakonodaja

 • 543/2011 Izvedbena Uredba Komisije z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
 • 1234/2007 Uredba Sveta (ES) z dne 22 oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode.
 • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

Povezava do AKTRP

Slovenska zakonodaja

 • Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15)
 • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem (Ur. list RS, št. 83/2016)

Semena

Slovenska zakonodaja: 

EU zakonodaja

Šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008)
 • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - ZPNK-UPB2 (Uradni list RS, št. 1/2007)
 • Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/1999, 25/2004, 69/2004-UPB1, 26/2008)
 • Zakon o zadrugah - ZZad-UPB1 (Uradni list RS, št. 62/2007)
 • Zakon o denacionalizaciji - ZDen (Uradni list RS, št. 27/199131/1993, 68/1996 - Odločba Ustavnega sodišča RS: U-I-75/96, 49/1997, 87/1997, 13/1998 - Odločba Ustavnega sodišča RS: U-I-225/96, 65/199866/2000)
 • Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-UPB1 (Uradni list RS, št. 25/2005)

Uredbe

 • Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 58/2007)
 • Uredba o dopolnitvi lestvic katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 110/1999, 129/2003)
 • Valorizacijski količniki (Uradni list RS, št. 42/1989, 47/1990, 33/1991, 62/1992, 72/199389/1998119/2002)
 • Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2005 (Uradni list RS, št. 60/2005)
 • Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2006(Uradni list RS, št. 66/2006)

Pravilniki

 • Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/2010)
 • Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 120/2003)

Drugi pravni akti

 • Navodilo o načinu ugotavljanja in valorizacije katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 57/2005)
 • Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 53/2008)

Evropska zakonodaja

 • Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 o statutu evropske zadruge (SCE)
 • Uredba Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti

Trg mesa drobnice

Slovenska zakonodaja: 

 • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa  (Uradni list RS, št. 30/2009)

Evropska zakonodaja:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0003:0030:SL:PDF

Vino

Slovenska zakonodaja

Evropska zakonodaja

 • Glavna tržna ureditev za vino, ukrepi, označevanje vina, dovoljeni enološki postopki: Uredba (EU) št. 1308/2013
 • Podrobneje o ukrepih tržne ureditve: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2016/1149 in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1150
 • Podrobneje o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/560 in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/561
 • Podrobneje o označevanju vina: Uredba Komisije (ES) št. 607/2009
 • Podrobneje o enoloških postopkih: Uredba Komisije (ES) št. 606/2009
 • Podrobneje o prometu z vinom, spremnih dokumentih in evidencah: Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 in Uredba Komisije (ES) št. 555/2008

Zootehnika

Zakoni 

Predpisi 

 • Pravilnik o pogojih za razmnoževanje domačih živali (Uradni list RS, št. 51/07)
 • Uredba o načinu in pogojih izvajanja javnih služb v živinoreji (Uradni list RS, št. 99/08)

Ostali dokumenti...

Žita

Slovenska zakonodaja

Evropska zakonodaja

 • 1234/2007 Uredba Sveta (ES) z dne 22 oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode. (prečiščeno besedilo)
 • 1272/2009 Uredba Komisije z dne 11. decembra 2009 o določitvi  skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo
 • 1342/2003 Uredba Komisije (ES) z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistem uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž  (prečiščeno besedilo)
 • 1249/1996 Uredba Komisije (ES) z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (prečiščeno besedilo)
 • 234/2010  Uredba Komisije (ES) z dne 19. marca 2010 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1124/2007 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu z žiti