Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

KMETIJSTVO

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/200857/1290/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17)
 • Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 - uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16 in 27/17 - ZKme-1D)
 • Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – Odl. US, 30/13)
 • Zakon o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15)
 • Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 22/97, 79/98 – Odl.US, 56/99, 72/00, 51/04 – Odl.US, 87/11)

Zakonodaja glede na delovna področja (po abecedi):

Agrarne skupnosti

 • Pravilnik o sodelovanju javnih uslužbencev na občnem zbor agrarne skupnosti (Uradni list RS, št. 53/16)
 • Uredba o določitvi vrednosti zapuščine za nepremičnine, ki so v lasti članov agrarne skupnosti (Uradni list RS, št. 22/17)

Čebelarstvo

Slovenska zakonodaja:

 • Uredba o izvajanju programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2017-2019 (Uradni list RS, št. 73/16).

Evropska zakonodaja:

  • Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 549),
  • Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671),
  • Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/1366 z dne 11. maja 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 3);
  • Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/1368 z dne 6. avgusta 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo za sektor čebelarstva (UL L št. 211 z dne 8. 8. 2015, str. 9)

Ekološko kmetijstvo

Slovenska zakonodaja:

Evropska zakonodaja: 

 • Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 ( v nadaljnjem besedilu: Uredba 834/2007/ES).
 •  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora ( v nadaljnjem besedilu: Uredba 889/2008/ES).
 • Uredba Komisije(ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav; 

FADN

 • Uredba Sveta (ES) št. 1217/09  o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski  skupnosti (16. člen klavzula o zaupnosti podatkov)
 • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1198/2014 z dne 1. avgusta 2014 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 385/2012 z dne 30. aprila 2012 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev (obračunsko leto 2014)
 • RICC_1680 Opredelitev podatkov poročila s kmetijskega gospodarstva (obračunsko leto 2014)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/220 z dne 3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski uniji (od obračunskega leta 2015 dalje)
 • Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev, ki vodijo kmetijsko knjigovodstvo po metodologiji FADN (Uradni list RS, št. 76/14)

Do vključno obračunskega leta 2013 je oblika poročila kmetijskega gospodarstva določena z:

 • Uredba Komisije (ES) št. 868/2008 z dne 3. septembra 2008 o obliki poročila s kmetijskega gospodarstva, ki se uporablja za določanje dohodkov in analizo gospodarskega delovanja kmetijskih gospodarstev 
 • RICC_882 Opredelitev spremenljivk, ki se uporabljajo pri standardnih rezultatih FADN (.doc)
 • RICC_1256 Opredelitev podatkov poročila s kmetijskega gospodarstva

Goveje in telečje meso

Pravne podlage – Slovenija

 • Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15 in 27/17)
 • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Ur. list RS, št. 30/09)
 •  Pravilnik o razvrščanju in označevanju govejih trupov (Uradni list RS, št. 2/10, 4/12 in    26/14 – ZKme-1B)

 

Pravne podlage – EU

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali,
 • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 •  Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013       o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb    Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 z dne 20. aprila 2017 o dopolnitvi     Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z lestvicami Unije        za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanjem tržnih cen nekaterih           kategorij trupov in živih živali
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1184 z dne 20. aprila 2017 o določitvi pravil za     uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede lestvic   Unije za razvrščanje trupov goved, prašičev in ovac ter sporočanja tržnih cen nekaterih kategorij trupov in živih živali

Hmelj

Slovenska zakonodaja:

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08);
 • Uredba o ureditvi trga s hmeljem (Uradni list RS, št. 20/09 in 60/10);
 • Pravilnika o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 98/08 in 63/10);
 • Pravilnik o nalogah, pogojih in cenah storitev opravljanja javne službe v hmeljarstvu (Uradni list RS, št. 45/10).

Evropska zakonodaja:

 • Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«) (UL L št. 299 z dne 16. 11. 2007, str. 1),
 • Uredbe Komisije (EGS) št. 1351/72 z dne 28. junija 1972 o priznavanju skupin organizacij proizvajalcev hmelja (UL L št. 148 z dne 30. 6. 1972, str. 13) in
 • Uredbe Komisije (ES) št. 1557/2006 z dne 18. oktobra 2006 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1952/2005 glede registracije pogodb in sporočanja podatkov v sektorju hmelja (UL L št. 288 z dne 19. 10. 2006, str. 18).

Integrirana pridelava

Slovenska zakonodaja: 

Jajca in perutnina

Slovenska zakonodaja:

 • Pravilnik o označevanju valilnih jajc in en dan starih piščancev (Uradni list RS, št. 28/2004)
 • Uredba o izrednih ukrepih podpore perutninskemu sektorju (Uradni list RS, št. 86/06)

Evropska zakonodaja:

Kmetijska zemljišča

 

Območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo:

 • Uredba o območjih za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo (Uradni list RS, št. 71/11)

Občinski prostorski načrti:

 • Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 63/16)
 • Pravilnik o vsebini elaborata posegov na kmetijska zemljišča (Uradni list RS, št. 83/16)
 • Pravilnik o tehničnih, strokovnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva (Uradni list RS, št. 80/16)

Komasacije kmetijskih zemljišč:

Melioracije kmetijskih zemljišč:

 • Uredba o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 31/14 in 91/15)
 • Pravilnik o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (Uradni list RS, št. 85/14)
 • Pravilnik o evidenci melioracijskih sistemov in naprav (Uradni list RS, št. 3/09

Kmetijski trgi - drugi ukrepi tržnih ureditev

Zakoni

 • Zakon o vinu - ZVin (Uradni list RS, št. 105/2006)

Uredbe

 • Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za žita (Uradni list RS, št. 46/2004)
 • Uredba o izvajanju ukrepov zasebnega skladiščenja in intervencije za goveje in prašičje ter ovčje in kozje meso (Uradni list RS, št. 46/2004)
 • Uredba o izrednih ukrepih podpore perutninskemu sektorju (Uradni list RS, št. 86/2006)
 • Uredba o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo (Uradni list RS, št. 10/2005)
 • Uredba o ureditvi trga z vinom (Uradni list RS, št. 69/200877/2008)
 • Uredba o uravnavanju obsega vinogradniških površin (Uradni list RS, št. 88/2008)
 • Uredba o uvedbi dajatve za mleko in mlečne proizvode (Uradni list RS, št. 10/2005132/2006)
 • Uredba o izvajanju ukrepov v zvezi s skupno ureditvijo trga za goveje in telečje meso na področju posebnih izvoznih nadomestil (Uradni list RS, št. 46/2004)
 • Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 113/200518/2006)
 • Uredba o javni svetovalni službi v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 80/2007)
 • Uredba o izvajanju Programa ukrepov na področju čebelarstva v Republiki Sloveniji v letih 2008 - 2010 za leto 2008(Uradni list RS, št. 105/2007)
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike  (Uradni list RS, št. 46/2005139/2006)
 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 33/2004, 87/2005, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil za kmetijske proizvode  (Uradni list RS, št. 33/2004)

Pravilniki

 

Žita in riž

 • Pravilnik o tržno-informacijskem sistemu za trg s pšenico in s koruzo (Uradni list RS, št. 53/2004)

Prašičje meso

 • Odredba o tržno informacijskem sistemu za trg prašičjega mesa (Uradni list RS, št. 1/2001)

Jajca in perutnina

 • Pravilnik o proizvodnji in označevanju valilnih jajc in en dan starih piščancev (Uradni list RS, št. 28/2004)

Sadje in zelenjava

 • Pravilnik o vsebini operativnih programov dela, spremembah operativnih programov dela in poročilih organizacij proizvajalcev za sadje in zelenjavo (Uradni list RS, št. 133/2006)
 • Pravilnik o metodah inšpekcijskega nadzora, ki se uporabljajo za preverjanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi v maloprodaji (Uradni list RS, št. 33/2006)

Vino

 • Pravilnik o minimalnih pogojih za promet z nevstekleničenim namiznim vinom z geografskim poreklom in vinskim moštom v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 18/1977, 1/1981, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o načinu in postopku jemanja vzorcev vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter jemanja vzorcev enoloških sredstev za analize (Uradni list RS, št. 13/1980, 94/2005)
 • Pravilnik o registru pridelovalcev grozdja in vina (Uradni list RS, št. 16/2007)
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček (Uradni list RS, št. 3/2000, 101/2000 Skl.US: U-I-228/00, 96/2001 Odl.US: U-I-228/00-34, 66/2004, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - teran (Uradni list RS, št. 16/2008)
 • Pravilnik o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži (Uradni list RS, št. 40/2001, 52/2003, 44/2005, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev (Uradni list RS, št. 69/2001 (87/2001 - popr.), neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o vsebini programov dela, načinu dopolnitve oziroma spreminjanja programa dela in poročanja organizacij proizvajalcev vina (Uradni list RS, št. 36/200476/2005115/20057/2007)
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati grozdje za predelavo v vino, o dovoljenih tehnoloških postopkih in enoloških sredstvih za pridelavo vina in o pogojih glede kakovosti vina, mošta in drugih proizvodov v prometu (Uradni list RS, št. 43/2004, 127/2004, 112/2005, neuradno prečiščeno besedilo (.doc))
 • Pravilnik o načinu vodenja kletarske evidence in spremnih dokumentih za prevoz vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 51/2004)
 • Pravilnik o seznamu geografskih označb za vina in trsnem izboru (Uradni list RS, št. 49/2007)
 • Pravilnik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - Metliška črnina in Belokranjec (Uradni list RS, št.5/2008)
 • Pravilnik o razdelitvi vinogradniškega območja v Republiki Sloveniji, absolutnih vinogradniških legah in dovoljenih ter priporočenih sortah vinske trte (Uradni list RS, št. 69/200331/2004117/2004)

Čebelarstvo

 • Pravilnik o natančnih pogojih za izvajanje javne svetovalne službe v čebelarstvu (Uradni list RS, št. 109/2007, 126/2007;neuradno prečiščeno besedilo 1 (.pdf))

Mleko in mlečni proizvodi

 • Pravilnik o pomoči za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (Uradni list RS, št. 130/2004, 84/2007, neuradno prečiščeno besedilo 1 (.pdf))

Mlečne kvote

 • Pravilnik o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne maščobe (Uradni list RS, št. 121/2004)

Goveje in telečje meso

 • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg govejega mesa (Uradni list RS, št. 45/2005)

Oljčno olje

 • Pravilnik o vsebini in obliki programov dela in poročil organizacij proizvajalcev oljčnega olja (Uradni list RS, št. 20/2006)

Hmelj

 • Pravilnik o certificiranju pridelka hmelja in prometu s hmeljem (Uradni list RS, št. 90/2004, 57/2005, 78/2005, 97/2006, 79/2007, neuradno prečiščeno besedilo 1 (.doc))

Ovčje in kozje meso

 • Odredba o določitvi reprezentativnih trgov in o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa  (Uradni list RS, št.46/2001)

Kmetijski trgi - ukrep neposrednih plačil

 • Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008)

Uredbe

 • Uredba o neposrednih plačilih v kmetijstvu (Ur. l. RS, št. 113/2009, 62/2010, 4/2011, 81/2011, 98/2011 in 80/2012
 • Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013 (Uradni list RS, št. 14/2013)

Pravilniki

 • Pravilnik o dodelitvi plačilnih pravic iz nacionalne rezerve (Uradni list RS, št. 19/2010 in 22/2012)
 • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 122/2008
 • Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št 122/2008, 4/2010)

 

Evropska zakonodaja

 

 • Uredba Sveta (ES) št. 73/2009, z dne 19. januarja 2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete, spremembi uredb (ES) št. 1290/2005, (ES) št. 247/2006, (ES) št. 378/2007 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1782/2003
 • Uredba Komisije (ES) št. 1120/2009 z dne 29. oktobra 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje sheme enotnega plačila iz naslova III Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 o skupnih pravilih za sheme neposrednih podpor za kmete v okviru skupne kmetijske politike in o uvedbi nekaterih shem podpor za kmete 
 • Uredba komisije (ES) št. 1122/2009 z dne 30. november 2009 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 v zvezi z navzkrižno skladnostjo, modulacijo ter integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom v okviru shem neposrednih podpor za kmete, določenih za navedeno uredbo, ter za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi z navzkrižno skladnostjo v okviru sheme podpore, določene za sektor vina

Mehanizmi skupne kmetijske politike in ureditve, ki pokrivajo več tržnih ureditev skupaj

Slovenska zakonodaja: 

 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov (Uradni list RS, št. 79/2009)
 • Uredba o izvajanju sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil in listin o nadzoru za kmetijske proizvode (Uradni list RS, št.34/2009)
 • Uredba o izvajanju sistema varščin za izpolnitev obveznosti, povezanih z ukrepi kmetijske tržno-cenovne politike (Uradni list RS, št. 52/2009)

Evropska zakonodaja:   

 • Uredba (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. Decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, EGS št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (Uredba o enotni SUT): 1308/2013
 • Uredba Sveta o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov: 510/2014

Izvozna nadomestila:  

 • Horizontalna uredba o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode: 612/2009
 • Skupna pravila za uvedbo razpisnega postopka za določitev izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode: 1454/2007
 • Nadzor s fizični pregledi pri izvozu kmetijskih proizvodov, za katere se dobijo izvozna nadomestila: 1276/2008
 • Vzpostavitev nomenklature kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila: 3846/87
 • Nomenklatura kmetijskih proizvodov za izvozna nadomestila za leto 2015: 1366/2014 (uporablja se od 1. januarja 2015)

Uvozna in izvozna dovoljenja:  

 • Horizontalna uredba o določitvi skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj in potrdil o vnaprejšnji določitvi za kmetijske proizvode (Kodificirana različica): 376/2008

Varščine:  

 • Pravila za uporabo sistema varščin za kmetijske proizvode: 66(1). člen Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta, Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014, Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014

Uvozne tarifne kvote:  

 • Skupna pravila za upravljanje uvoznih tarifnih kvot za kmetijske proizvode, ki se upravljajo s sistemom uvoznih dovoljenj: 1301/2006

Skupna carinska tarifa:  

 • Skupna carinska tarifa EU za leto 2015: 1101/2014 (uporablja se od 1. januarja 2015)

Zasebno skladiščenje in javna intervencija:

 • Horizontalna uredba o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode:826/2008 
 • Horizontalna uredba o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo: 1272/2009
 • Horizontalna uredba o določitvi skupnih podrobnih pravil za preverjanje uporabe in/ali namena intervencijskih proizvodov: 1130/2009

ISAMM:

 • Horizontalna uredba o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, sheme neposrednih plačil in promocije kmetijskih proizvodov: 792/2009

Mleko in mlečni proizvodi

Mleko in mlečni proizvodi

Pravne podlage – Slovenija

 •          Uredba o izvajanju uredbe (EU) o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka (Ur.l. RS št: 81/2014)

  

Pravne podlage – EU

 • 479/2010 Uredba Komisije (EU) z dne 1. junija 2010 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede uradnih obvestil držav članic Komisiji v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
 • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 • 880/2012 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 880/2012 z dne 28. junija 2012 o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede nadnacionalnega sodelovanja in pogodbenih pogajanj organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (UL L št. 263 z dne 28. 9. 2012, str. 8; v nadaljnjem besedilu: Uredba 880/2012/EU)

Naravne nesreče

 • Zakon o ukrepih za odpravo posledic pozebe in snega v kmetijski proizvodnji med 25. in 30. aprilom 2016 (Uradni list RS, št. 52/16)
 • Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami – ZVNDN-UPB1 (Uradni list RS, št. 51/2006)
 • Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč – ZOPNN (Uradni list RS, št. 75/2003, 98/2005, 114/2005 - UPB1, 90/2007,102/2007)
 • Zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane - ZPKZ (Uradni list RS, št.48/199221/1995)

Uredbe

 • Uredba o načinu izračuna potrjene škode v kmetijstvu in načinu izračuna višine dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 109/200377/200497/2004)
 • Uredba o postopku dodelitve koruze imetnikom rejnih živali iz blagovnih rezerv Republike Slovenije zaradi omilitve posledic škode po suši v letu 2003 (Uradni list RS št. 82/2003)
 • Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov in plodov za leto 2006 (Uradni list RS, št. 26/2006)
 • Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2007 (Uradni list RS, št.138/2006)
 • Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva za leto 2008 (Uradni list RS, št. 68/2008)

Pravilniki

 • Pravilnik o vsebini in obliki vloge upravičencev za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode k kmetijstvu (Uradni list RS št. 112/20035/200418/2005)

Drugi pravni akti

Oljčno olje

EU zakonodaja

 • Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (»Uredba o enotni SUT«), z vsemi spremembami. Ta uredba ureja zlasti naslednja področja: organizacije izvajalcev v sektorju oljčnega olja in namiznih oljk (organizacije proizvajalcev, medpanožne organizacije); tržni standardi za oljčno olje in namizne oljke (poimenovanje in opredelitev); uvozna in izvozna dovoljenja;
 • Uredba Komisije (EGS) št. 2568/91 z dne 11. julija 1991 o značilnostih oljčnega olja in olja  iz oljčnih tropin ter o ustreznih analiznih metodah, z vsemi spremembami. Uredba ureja zlasti: kategorije in značilnosti oljčnega olja; vzorčenje in  analizne metode za oljčno olje; preverjanje senzoričnih značilnosti oljčnega olja idr.;
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje, z vsemi spremembami. Uredba ureja zlasti naslednja področja: posebne tržne standarde za oljčno olje in olje iz oljčnih tropin na ravni prodaje na drobno (embalaža, označbe olj – poreklo, neobvezne navedbe, mešanice, izvajanje verifikacij idr.).

Slovenska zakonodaja

 • Uredba o ureditvi trga z oljčnim oljem (Uradni list RS, št. 20/2009);
 • Pravilnik o dodatnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja (Uradni list RS, št.106/2005);
 • Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje (Uradni list RS, št. 60/2012).

Proizvodi, za katere ne velja tržna ureditev (Non-Annex I proizvodi)

Slovenska zakonodaja: 

 • Uredba o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava skupnosti za skupno ureditev kmetijskih trgov, Objavljena 9.10.2009 v Uradnem listu RS št. št. 79/2009, str. 10623, ki je nadomestila Uredbo o izvajanju sistema izvoznih nadomestil v okviru prava Skupnosti za tržne ureditve kmetijskih proizvodov (Uradni list RS, št. 33/200487/200545/2008 - ZKm-1)

Evropska zakonodaja:

 • Uredba Sveta (ES) št. 1216/2009 z dne 30. novembra 2009 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov – kodificirana različica (UL L št. 328 z dne 15.12.2009 str. 10);
 • Uredbe Komisije (ES) št. 578/2010 z dne 29. junija 2010 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 1216/2009 glede sistema dodeljevanja izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode, izvožene kot blago, ki ni zajeto v Prilogi I k Pogodbi, in meril za določanje višine teh nadomestil (UL L št. 171 z dne 6. 7. 2010, str. 1);
 • Uredbe Komisije (ES) št. 612/2009 z dne 7. julija 2009 o skupnih podrobnih pravilih za uporabo sistema izvoznih nadomestil za kmetijske proizvode (UL L št. 186 z dne 17. 7. 2009, str. 1);
 • Uredba Komisije (ES) št. 1488/2001 z dne 19. julija 2001 o določitvi predpisov za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 v zvezi z vključitvijo določenih količin nekaterih osnovnih proizvodov, navedenih v Prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, v postopke aktivnega oplemenitenja brez predhodne preučitve gospodarskih razmer.
 • Povezava na Eur-lex: register veljavne zakonodaje Skupnosti: 03.70.50 Proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi II (sedaj proizvodi, ki niso zajeti v Prilogi I)

Prašičje meso

Slovenska zakonodaja: 

Evropska zakonodaja:

Register kmetijskih gospodarstev (RKG) in evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

 • Pravilnik o registru kmetijskih gospodarstev (UL RS, št. 83/1623/17 in 69/17)
 • Pravilnik o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (UL RS, št. 122/2008, 4/2010, 110/2010)

Sadje in zelenjava

Evropska zakonodaja

 • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave; Uredba določa tržne standarde za sadje in zelenjavo ter izvajanje nadzora + organizacije in skupine proizvajalcev ter medpanožne organizacije
 • Uvozna dovoljenja za česen v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 - Uredba Komisije (ES) št. 341/2007 z dne 29. marca 2007 o odprtju in upravljanju tarifnih kvot in uvedbi sistema uvoznih dovoljenj in potrdil o poreklu za česen in nekatere druge kmetijske proizvode, uvožene iz tretjih držav, z vsemi spremembami, vlogo se predloži na ARSKTRP...
 • Uvozna dovoljenja za konzervirane gobe v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 -Uredba Komisije (ES) št. 1979/2006 z dne 22. decembra 2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot za konzervirane gobe, uvožene iz tretjih držav, vlogo se predloži na ARSKTRP...
 • Pomoč za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št.1234/2007 in Uredbo Komisije (ES) št. 288/2009 - Organ za izvedbo sheme (potrditev šol, izplačila pomoči na osnovi zahtevkov, administrativi pregled in pregled na kraju samem, sankcije…) je ARSKTRP kjer je tudi forum za vprašanja šol o shemi: kot EU ukrep Skupne kmetijske politike ima shema posebno spletno stran tudi na spletnih straneh Evropske komisije...
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 1333/2011 z dne 19. Decembra 2011 o določitvi tržnih standardov za banane, pravil za preverjanje skladnosti s temi tržnimi standardi in zahtev za obvestila v sektorju banan. Uredba določa tržni standard za banane, izvajanje nadzora za banane in poročanje za države pridelovalke banan. 

Slovenska zakonodaja

=>TRŽNO INFORMACIJSKI SISTEM ZA TRG S SVEŽIM SADJEM

 

Evropska zakonodaja

 • 543/2011 Izvedbena Uredba Komisije z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave
 • 1234/2007 Uredba Sveta (ES) z dne 22 oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode.
 • 1308/2013 Uredba Evropskega parlamenta in sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

Povezava do AKTRP

Slovenska zakonodaja

 • Zakon o kmetijstvu (Ur. list RS, št. 45/08, 57/12, 26/14, 32/15)
 • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg s svežim sadjem (Ur. list RS, št. 83/2016)

Semena

Slovenska zakonodaja: 

EU zakonodaja

Šolstvo, nevladne organizacije in knjigovodstvo na kmetijah

 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB5, 36/2008)
 • Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah - ZPNK-UPB2 (Uradni list RS, št. 1/2007)
 • Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 41/1999, 25/2004, 69/2004-UPB1, 26/2008)
 • Zakon o zadrugah - ZZad-UPB1 (Uradni list RS, št. 62/2007)
 • Zakon o denacionalizaciji - ZDen (Uradni list RS, št. 27/199131/1993, 68/1996 - Odločba Ustavnega sodišča RS: U-I-75/96, 49/1997, 87/1997, 13/1998 - Odločba Ustavnega sodišča RS: U-I-225/96, 65/199866/2000)
 • Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-UPB1 (Uradni list RS, št. 25/2005)

Uredbe

 • Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 58/2007)
 • Uredba o dopolnitvi lestvic katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 110/1999, 129/2003)
 • Valorizacijski količniki (Uradni list RS, št. 42/1989, 47/1990, 33/1991, 62/1992, 72/199389/1998119/2002)
 • Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2005 (Uradni list RS, št. 60/2005)
 • Uredba o valorizaciji katastrskega dohodka in določitvi količnikov za valorizacijo katastrskega dohodka za leto 2006(Uradni list RS, št. 66/2006)

Pravilniki

 • Pravilnik o delovanju mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni list RS, št. 11/2010)
 • Pravilnik o usposabljanju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki (Uradni list RS, št. 120/2003)

Drugi pravni akti

 • Navodilo o načinu ugotavljanja in valorizacije katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 57/2005)
 • Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 53/2008)

Evropska zakonodaja

 • Uredba Sveta (ES) št. 1435/2003 o statutu evropske zadruge (SCE)
 • Uredba Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski skupnosti

Trg mesa drobnice

Slovenska zakonodaja: 

 • Pravilnik o tržno informacijskem sistemu za trg ovčjega mesa  (Uradni list RS, št. 30/2009)

Evropska zakonodaja:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:337:0003:0030:SL:PDF

Vino

Slovenska zakonodaja

Evropska zakonodaja

 • Glavna tržna ureditev za vino, ukrepi, označevanje vina, dovoljeni enološki postopki: Uredba (EU) št. 1308/2013
 • Podrobneje o ukrepih tržne ureditve: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2016/1149 in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2016/1150
 • Podrobneje o sistemu dovoljenj za zasaditev vinske trte: Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2015/560 in Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/561
 • Podrobneje o označevanju vina: Uredba Komisije (ES) št. 607/2009
 • Podrobneje o enoloških postopkih: Uredba Komisije (ES) št. 606/2009
 • Podrobneje o prometu z vinom, spremnih dokumentih in evidencah: Uredba Komisije (ES) št. 436/2009 in Uredba Komisije (ES) št. 555/2008

Zootehnika

Slovenska zakonodaja:

Pravilniki s področja reje drobnice:

Pravilniki s področja govedoreje:

Pravilniki s področja reje kopitarjev:

Pravilniki s področja perutninarstva:

Pravilniki s področja prašičereje:

Pravilniki s področja čebelarstva:

Drugo:

Evropska zakonodaja:

 • Uredba (EU) št. 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zootehniških in genealoških pogojih za rejo, trgovino s čistopasemskimi plemenskimi živalmi, hibridnimi plemenskimi prašiči in njihovim zarodnim materialom ter za njihov vstop v Unijo ter o spremembi Uredbe (EU) št. 652/2014, direktiv Sveta 89/608/EGS in 90/425/EGS ter razveljavitvi določenih aktov na področju reje živali („Uredba o reji živali“)
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/716 z dne 10. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorčnimi obrazci, ki se uporabijo za informacije, ki se vključijo na seznam priznanih rejskih društev in rejskih podjetij
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/717 z dne 10. aprila 2017 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzorčnimi obrazci zootehniških spričeval za plemenske živali in njihov zarodni material
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1940 z dne 13. julija 2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vsebino in obliko zootehniških spričeval, ki se izdajo za čistopasemske plemenske enoprste kopitarje in so vključeni v enotni identifikacijski dokument za celotno življenjsko dobo za enoprste kopitarje
 • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/1422 z dne 4. avgusta 2017 o imenovanju referenčnega središča Evropske unije, odgovornega za znanstveno in tehnično pomoč pri harmonizaciji in izboljšanju metod preskušanja lastne proizvodnosti in ocenjevanja genetske vrednosti čistopasemskega plemenskega goveda

Žita

Slovenska zakonodaja

Evropska zakonodaja

 • 1234/2007 Uredba Sveta (ES) z dne 22 oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode. (prečiščeno besedilo)
 • 1272/2009 Uredba Komisije z dne 11. decembra 2009 o določitvi  skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES)št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo
 • 1342/2003 Uredba Komisije (ES) z dne 28. julija 2003 o posebnih podrobnejših pravilih za uporabo sistem uvoznih in izvoznih dovoljenj za žita in riž  (prečiščeno besedilo)
 • 1249/1996 Uredba Komisije (ES) z dne 28. junija 1996 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit) Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 (prečiščeno besedilo)
 • 234/2010  Uredba Komisije (ES) z dne 19. marca 2010 o določitvi nekaterih podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1124/2007 glede odobritve izvoznih nadomestil za žita in ukrepih, ki jih je treba sprejeti v primeru motenj na trgu z žiti