Skoči na vsebino

KAKOVOST ZRAKA

Podzakonski akti razvrščeni po naslenjih področjih:

 

Ukrepi varstva okolja

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana
(Uradni list RS, št. 24/14)

 

Uredba o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih
(Uradni list RS, št. 24/14)

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Celje
(Uradni list RS, št. 108/13)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Kranj
(Uradni list RS, št. 108/13)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Maribor
(Uradni list RS, št. 108/13)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Novo mesto
(Uradni list RS, št. 108/13)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja
(Uradni list RS, št. 108/13)

 

Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Murska Sobota

(Uradni list RS, št. 88/13)

 

Uredba o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu
(Uradni list RS, št. 38/12)

 

Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 74/11, 64/14)

 

Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 50/11)

 

Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč
(Uradni list RS, št. 21/11)

 

Uredba o kakovosti zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 9/11)

 

Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 103/07, 92/10)

  

Uredba o prenehanju veljavnosti o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku
(Uradni list RS, št. 66/07)

  

Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku  

(Uradni list RS, št. 56/06)

 

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 24/05, 92/07, 10/14)

   

Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka

(Uradni list RS, št. 58/11) 

 

Spremljanje stanja okolja

 

 

Pravilnik o monitoringu trajnostnih meril za biogoriva
(Uradni list RS, št. 38/12)

 

Pravilnik o monitoringu fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO
(Uradni list RS, št. 76/11, 56/14, 64/14)

 

Pravilnik o ocenjevanju kakovost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/2011)
 

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS št. 105/08

  

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO - DELNO RAZVELJAVLJEN PREDPIS

(Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 17/03) 

 

Javne službe varstva okolja

   

Sklep o ceniku dimnikarskih storitev
(Uradni list RS, št. 57/10) 

  

Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom - NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

(Uradni list RS, št. 129/04, 57/06, 105/07, 102/08, 94/13)

  

Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov

(Uradni list RS, št. 128/04, 18/05)